30 Nisan 2012 Pazartesi

3. TC TARİHİ, 1950 - 1960 & Kronolojik Yakın Türkiye Tarihi

14 MAYIS – 1950 Milletvekili seçimleri: (Sonuç: DP: 396, CHP: 68, MP: l. Bağımsız: 7)
15 MAYIS - İnönü; seçim sonuçlarım DP genel başkanına bildirerek 'Hükümetin devredilmesini' istedi.
16 MAYIS - Bayar, cumhurbaşkanım ziyaret ederek, TBMM toplanıncaya kadar Hükümetin 4 basında kalmasmı rica etti.
16 MAYIS -19 Mayıs töreni, seçim haftası olduğu, TBMM'nin de açılışına rastladığından geri bir tarihe bırakıldı.
17 MAYIS - Ankara Universitesine mensup büyük bir grup İnönü'yü Çankaya'da ziyaret etti. 20 MAYIS - DP Meclis Grubu, CeUu Bayar'ı 345 oyla Cumhurbaşkanlığı adaylığına seçti.
22 MAYIS - TBMM, en yaşlı üye Hüseyin Cahit Yalçın (Kars Milletvekili) başkanhğmda IX. Dönem çalışmalanna başladı. Celal Bayar (İs-tanbul) 66'ya karşı 387 oyla Cumhurbaşkanlığına seçildi. Kabineyi kurmakla Adnan Menderes (İstanbul) görevlendirildi.
23 MAYIS - Akşam; yeni Cumhurbaşkanı Celal Bayar, İnönü'yü Çankaya'daki evinde ziyaret etti.
23 MAYIS - CHP Başkanı İnönü bir bildiri yayınladı: '... Vatanmuzda birlik ve düzenliğin kurulması, bizim için parti mülahazalaruun üs-tündedir.'
27 MAYIS - Seçimler nedeniyle geri bırakılmış olan 'Spor ve Gençlik Bayramı' gösterileri her yıl olduğu gibi büyük bir bayram havası içinde yapıldı.
30 MAYIS - Toprak İskan işleri Genel Müdürlüğü kuruldu.
2 HAZİRAN -1. Menderes Kabinesi kuruldu.
Başbakan : Adnan Menderes (İstanbul)
Adalet Bakam : Halil Özyörük (İzmir)
M.Savunma Bakam : Refik Şevket İnce (Manisa)
İçişleri Bakam : Rüknettin Nasuhioğlu (Edirne)
Dışişleri Bakam : Prof. Fuat Köprülü (İstanbul)
M.Eğitim Bakam : Avni Başman (İzmir)
Bayındırlık Bakam : Fahri Belen (Bolu)
Ekon. ve Ticaret Bakanı : Zühtü Velibeşe (İzmir)
Maliye Bakam : Halil Ayan
Sağlık Bakam : Prof.Dr. N.R. Belger (İstanbul)
Tarım Bakam : Nuri Özsan (Muğla)
Gümrük ve İn. Bakam : Nihat Eriboz (Çanakkale) Ulaştırma Bakam : Tevfik İleri (Samsun) Çalışma Bakam : Hasan Polatkan (Eskişehir) İşletmeler Bakam : Prof. Muhlis Ete (Ankara) 487 üyeden 282'nin oyu ile güven aldı. 192 üye katılmadı.
 6 HAZİRAN - Orgeneral Nuri Yamut Genelkurmay Başkanlığı'na atandı.
 14 HAZİRAN - DP milletvekillerinden bir grup, halkevlerinin yeni bir tüzüğe bağlanması için kanun teklif etti.
16 HAZİRAN - Türkçeleştirilmiş ezanın eskiden olduğu gibi Arapça okunmasma dair (5665 sayılı) kanun kabul edildi.
Zafer Gazetesi Başyazarı'nın sorduğu bir soruya karşılık olarak Başbakan bu konuyu açıkladı ve diğer gazetelerde de yayınlandı: 'Her taassup cemiyet hayatı için zararlı neticeler doğurur. Cemiyet hayatında esas değişikliklerin yapılabilmesi evvela taassup zihniyetinin yıkumasına bağlıdır. Bu hakikatin iyice kavranmış olması neticesidir ki, büyük ATATÜRK bir takım hazırlayıcı ön inkılaplara başlarken taassup zihniyetiyle mücadele etmek lüzumunu hissetti.
Ezanın Türkçe okunması mecburiyeti de böyle bir zaruretin neticesi olarak kabul edilmelidir. Zamanında çok lüzumlu olan bu mecburiyet ve tedbir diğer tedbirlerle birlikte bugünün hür Türkiye'sine zemin ha-zırlamıştır.
Ezanın Türkçe okunmasına mukabil cami içinde bütün ibadet ve du-alannm din dilinde olması garip bir tezat teşkil eder gibi görünür. Bunun izahı arzettiğim gibi, geçmişteki hadiselerin hatırlanmasına ve taassup zihniyetin e karşı mücadele zaruretinin kabul olunmasına bağlıdır.'
25 HAZİRAN - Sovyetler tarafmdan desteklenen Kuzey Kore orduları sabahın erken saatlerinde Güney Kore'ye saldırdı. Uzakdoğu birden karıştı.
26 HAZİRAN - Tokat milletvekili Ahmet Gürkan, İstanbul Teknik Oku-lu Pansiyon Amiri Mustafa Kayalıbay'ın 10.3.1945'te trafik kazası so-nunda ölümünü bir soru önergesiyle Meclise getirdi. (Konu; İnönü ailesiyle ilgili gösteriliyordu.)
28 HAZİRAN - CHP Kurultayı açıldı.
29 HAZİRAN - Dışişleri Bakam Köprülü, hükümetten aldığı talimat üzerine. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Trygve Lie'ye, Türki-ye'nin Güney Kore'ye yardım edeceğini bildirdi.
3 TEMMUZ - CHP Kurultayı'nda; İnönü Başkan ve Kasım Gülek Genel Sekreter seçildi.
4 TEMMUZ - Türkiye-İsrail Ticaret Antlaşması imzalandı.
14 TEMMUZ - Genel af kabul edildi.
22 TEMMUZ - İzmir'de dördüz doğdu. Cumhuriyet tarihinde ilk olan dördüzlere; Hürriyet (Erkek), Adalet, Uhuvvet, Müsavat adları verildi.
Yurdumuzda Dördüzler:
4 Mayıs 1965 Fatma Kayabaşı,
8 Mayıs 1969 Mihriye Yanıkbağ,
22 Kasım 1969 Necla Yardım,
19 Nisan 1970 Nazlı Çağatay,
6 Aralık 1971 Gülzade Çiftçi,
10 Ocak 1972 Havva Özcan,
10 Mayıs 1972 Güzide Çiftçi.
25 TEMMUZ Bayar'm başkanlığmda toplanan Bakanlar Kurulu:
Kore Savaşı'na katılmak üzere 4500 mevcutlu silahlı bir savaş birliğinin, Birleşmiş Milletler emrine verilmesini kararlaştırdı.
28 TEMMUZ - inönü; Hürriyet Gazetesi yazanna. Hükümetin Kore Sa-vaşı'na katılma karan üzerine demeç verdi. Karar TBMM'den geçiril-memiş ve memleketi savaşa götürecek böyle bir önemli konuda mu-halefet partisiyle fikir teatisinde bulunulmamıştı.
2 AĞUSTOS - Atlantik Paktı'na Türkiye'nin de katılması için çalışmalar yoğunlaştırıldı.
13 AĞUSTOS - Bütün yurtta muhtar seçimi yapıldı. Ankara'da CHP kazandı.
28 AĞUSTOS - Varto köylerinde hafif hasarlı deprem.
28 AĞUSTOS - Bir tarih yazan, okul kitaplanndan İnönü'nün adım kardı. Bu davranış bir takım tepkiler doğurdu.
31 AĞUSTOS - Halkevlerine yapılan yardım tutarı Maliye Bakanlığınca incelenmeye başlandı.
3 EYLÜL - DP Belediye seçimlerim kazandı.
15 EYLÜL - Sağlık Bakam Dr. Nihat Reşat Belger istifa etti.
16 EYLÜL - Türkiye Milletlerarası Ana Trafik Yollannın İnşası Anlaşmasi'na katıldı
19 EYLÜL - Avrupa Tediye Birliği Antlaşması imzalandı.
21 EYLÜL - Takviyeli Türk Tugayı Kore'ye hareket etti.
2 EKİM - Bayar, Erzurum'da konuştu: '... Hükümet ve millet 4birliy
yaptığı takdirde basan muhakkaktır. Görüyorum ki hükümet milletehizmet aşkı ile yanmaktadır.'
15 EKİM - il Genel Meclisi seçimi yapıldı.
16 EKİM - Cumhurbaşkanı Bayar, Muhalefet Lideri İnönü ile Çankaya'da 45 dakika görüştü.
17 EKİM - Türk Tugayı Kore'ye ulaştı.
22 EKÎM - Genel nüfus sayımı:
1927:13.648.270,1935:16.158.018,1940:17.820.950, 1945:18.790.174,1950: 20.947.188,1955: 24.064.763, 1960: 27.754.820,1965: 31.391.421,1970: 35.666.549.
28 EKİM - Bayındırlık Bakanı Gen. Fahri Belen istifa etti.
31 EKİM - Japonya'da Müttefik İşgal Kuvvetleri ve Uzak şark'ta Birleşmiş Milletler Başkomutanı General MacArthur, Türk Mületi'ne me-saj gönderdi:
Türk Milletine:
Birleşmiş Milletler safında yer alan Türk askerî kuvvetleriyle işbirli-ği yapmaktan büyük bir memnuniyet ve gurur duyuyorum. Türkler'in. ananevi cengaverliği ve geçmiş tecrübelerine güvenerek Türk askerinin muharebe tekniğindeki liyakatından ve örnek cesaretinden şüphe etmi-yorum. Türk askeri hakkındaki prestijimin Kore'de daha ziyade artaca-ğından eminim. Birliğimize katılan bu muazzam kuvvetin bana, Türki-ye'nin ilk Cumhurbaşkanı ve dünyanın en büyük askerî liderlerinden biri olan. Kemal ATATÜRK ile yakın dostluğumu hatırlatmış olmasın-dan sonsuz bir haz duyuyorum. Bu mesajımın Türk milletine. Hürriyet Gazetesi vasıtasıyla duyurulmasuu Mister Hikmet Feridun Es'ten rica ederim.
Japonya Müttefik İşgal Kuvvetleri ve Uzak şark'ta Birleşmiş Milletler
Başkomutanı Dougias MacArthur
1 KASIM - Bayar, TBMM'nin IX. dönem 1. toplantısını açtı:
4 KASIM - Türkiye; insan haklarım ve ana hürriyetlerim koruma antlaşmasını Roma'da imzaladı.
8 KASIM - Sivrice'de hafif hasarlı deprem. 15 KASIM - Son çağ Türk şiirine yenilik getirmiş şairlerimizden Orhan Veli Kanık (Doğ: 1914) öldü.
18 KASIM - Kore'de 'Çunşona' baskınından sonra Birleşmiş Milletler Başkomutanı beş yıldızlı General MacArthur, Kore'deki Türk Silahlı kuvvetler Komutanı General Tahsin Yazıci'ya tebrik mesajı gönderdi:'... Türk Tugayı eşsiz kahramanlıklarla süslü tarihine yeni bir şeref sayfası ilave etti.' ;
22 KASIM - İnönü; gensoru ile 'Dış politika, memleketin politik ve askeri güvenlik konuları üzerinde' genel görüşme açılmasmı istedi. ,
27 KASIM - Kore'de 'Kunuri Savaşı' diye adlandırılacak çok kardı çar-1 pışmalar başladı ve günlerce sürdü. Türk Tugayı çok üstün düşman kuvvetlerinin geceli gündüzlü üç günlük devamh ağır baskısma kar-şı kendisine verilen hattan çekilmedi ve Müttefik 8. Ordusunun geri çekilmesini sağladı.
Kunuri Savaşı'nda Tugayımızın kayıpları*:

Subay
 Astsb.
   Er
Toplam
Şehit   
 12
7
 218
237
Yaralı
15
10
262
 387
Kayıp
7
 2
192
 201
Toplam
34 
19
772
825
  
*Bu zayiatın önemli bir kısmı 28/29/,29/39 Kasım gece savaşlannda olmuştur.
Kunuri Savaşları hakkında pek çok askerî kitap yazılmış ve eleştirilmesi yapılmıştır. Amerikalı General Marshal'ın The River And Gauntlef eserindeki bir cümle, Türk Tugayırun bu savaştaki yerini ve önemini göstermektedir. 'Türk Tugayı 8. Orduya üç altın gün kazandırmıştır.'
29 KASIM - Ankara'da Refik Saydam Hıfzısıhha Müessesesi B.C.G. verem aşısı laboratuarı hizmete girdi.
12 ARALIK - CHP merkez binası hazine malı oldu.
1951
12 OCAK - Kore, 3. yaralı kafilesi Tokyo'dan yurda hareket etti.
21 OCAK - Ankara'ya ilk Kore hasta ve yaralı kafilesi geldi.
5 şubat - Türkiye-Israil Hava Ulaştırma Antlaşması imzalandı.
28 ŞUBAT -1951 yılı bütçesi, 58 ret oyuna karşı, 375 oy ile kabul edildi.
2 MART - Subayların evlenmesini kısıtlayan kanun kaldırıldı.
5 MART - Atatürk heykeline yapılan bir tecavüzü tel'in için yüksek öğrenim gençliği Kırşehir'de muazzam bir protesto mitingi yaptı.
8 MART -1. Adnan Menderes Hükümeti istifa etti.
9 MART - Menderes, yeni hükümeti kurdu.
20 MART - Türkiye-İran Ticarî Hava Servisleri Antlaşması imzalandı.
21 MART - Türkiye-İrianda karşılıklı elçi tayini antlaşması imzalandı.
2 NİSAN - Menderes Kabinesi, 50 ret ve 345 oyla güven aldı.
8 NİSAN - İskenderun, Dörtyol, Adana, Ceyhan, Kadirli, Gaziantep, Kilis ve dolaylarında orta şiddette hasarsız deprem.
20 NİSAN - Türkiye-Yunanistan Kültür Antlaşması imzalandı.
4 MAYIS - Atatürk aleyhine işlenen suçları hakkındaki kanunun görüşülmesine başlandı. (Kanun No. 5816)
15 MAYIS - Haşimi Ürdün Meliki Abdullah Türkiye'ye geldi.
25 MAYIS - Türkiye, Dünya Sağlık Teşkilatı Nizamnamesin! imzaladı.
26 HAZİRAN - Hürriyet Şehidi Mithat Paşa (1822-1884)'nin kemikleri Taif'ten İstanbul'a getirilerek Hürriyeti Ebediye Tepesi'ndeki kabre törenle gömüldü.
28 HAZİRAN - Türkiye-Hindistan Kültür Antlaşması imzalandı.
11 TEMMUZ - Büyük Kurtarıcı Atatürk'ün heykel ve büstlerine karşı gericilerin yapmış olduğu menfur tecavüzler dolayısıyla yurdun çe-şitli bölgelerinde tel'in mitingleri yapıldı.
2 TEMMUZ - Savarona Gemisi, Türk Deniz Kuvvetleri'ne devredildi.
12 TEMMUZ - İstanbul-Sultanahmet'te 'Adalet Sarayı'nın temeli atıldı.
25 TEMMUZ - Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında (5816 sayılı) kanun kabul edildi. (Atatürk'ün anısma hakaret, anıt, büst, heykel, vb'ni tahrip, bu kanunun kapsamına giriyordu.)
26 TEMMUZ - Türkiye-Pakistan Dostluk Antlaşması Ankara'da imzalandı.
27 TEMMUZ - Anayasa ve İçişleri Komisyonları; CHP'nin halkevleri yoluyla tasarrufuna geçirdiği malların hazineye geri vermesine dair teklifi kabul etti.
1 ağustos - Yabancı Sermaye Yatırımım Teşvik Kanunu (No. 6224) kabul edildi.
6 AĞUSTOS - DP Halkevleri tasansım Meclise getirdi. CHP Milletvekil-leri, CHP'nin mallarıyla ilgili kanun tasansı hakkındaki görüşlerim belirttikten sonra salonu terk ettiler. Taşan kanunlaştı.
8 AĞUSTOS - Halkevleri kapatıldı. (Kanun No. 5830)
9 AĞUSTOS - Ücretli Hafta Tatili tasansı kanunlaştı.
10 AĞUSTOS - Denizcilik Bankası Kuruluş Kanunu kabul edildi.
13 AĞUSTOS - Çankırı, Kastamonu, Kurşunlu, Bolu ve dolaylarında deprem.
20 AĞUSTOS - Kurtuluş Savaşı komutanlarından Orgeneral İzzettin Çalışlar (Doğ: 1882) öldü.
22 AĞUSTOS - inönü; ara seçimleri dolayısıyla basın toplantısı yaparak görüşlerini bildirdi.
16 EYLÜL -17 ilde yapılan ara seçimlerden 15 ilde DP kazandı. Oyların % 52'sini DP, % 38'ini CHP aldı.
20 EYLÜL - Kuzey Atlantik Paktı'na (NATO) alınmamız kabul edildi.
24 EYLÜL - Atlantik Pakta'na katılmanuz üzerine Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Truman, Celal Bayar'a mesaj gönderdi:'... Komünist tehdidine karşı hür dünyanın müdafaa kalesini inşaya yardım etmek için Atlantik Pakta Teşkilatı içinde Türkiye ile birlikte çalışmaya sa-bırsızlıkla intizar etmekteyiz.'
1 EKİM - Hava Harp Okulu kuruldu.
9 EKİM - Celal Bayar; Truman'ın mesajım cevaplandırdı.
15 EKİM - IX. CHP Kurultayı toplandı.
17 EKİM - Türkiye'nin NATO ya katılmasıyla ilgili protokol Londra'da imzalandı.
30 EKİM - Ankara Arkeoloji Müzesi Hitit Eserleri Salonu açıldı.
1 KASIM - Bayar, Meclis'in IX. Dönem 2. toplantı yılım açtı:
4 KASIM - İlkokullarda 'din dersi' ders programına alındı. (Bakanlar Kurulu Karan, 3/12018)
28 KASIM - Türkiye-Dominik Antlaşması imzalandı.
11 ARALIK - Kurtuluş Savaşı komutanlanndan Orgeneral Mustafa Muğlah (Doğ: 1882) öldü.
14 ARALIK - Türkiye-Hindistan Dostluk Antlaşması imzalandı. 26 ARALIK - İnönü, CHP Büyük Kurultayı'nda konuştu:'... Biz bir yıl dan beri eşit olmayan vasıtalarla iktidarın karşısında varlık mücade leşi içindeyiz.'
1952
14 OCAK - Kütahya Verem Hastanesi açıldı.
31 OCAK - Yunan Başbakan Yardımcısı ve Dişileri Bakam Sofokles Venizelos Ankara'ya geldi.
13 şubat - Başkan Bayar, 6 Şubat 1952 tarihinde ölen İngiliz Kralı V Georg'un cenaze töreninde bulunmak üzere Londra'ya gitti.
14 şubat - Celal Bayar, Kraliçe Elizabeth ile görüştü. 18 şubat - Türkiye, Kuzey Atlantik Paktı'na resmen katıldı. Kuzey Alantik -Nato- Antlaşması 4 Nisan 1949'da Washington'da 12 ülke arasında imzalanmışta.
28 şubat - TBMM 1952 yılı bütçesini, 59 aleyhte, 375 oyla kabul etti. 4 MART - Amerikalı beş yıldızlı general (Bilahare Cumhurbaşkanı olan Eisenhower Ankara'ya geldi.
8 MART - Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları Kanunu kabul edildi.
13 MART - Gazeteci, yazar Ömer Rıza Doğrul öldü.
19 MART - Erzurum, Pasinler ve Varto'da deprem.
12 NİSAN - Türk Devrim Ocakları kuruldu.
26 NİSAN - Başbakan Menderes, Yunanistan'a resmî ziyarette bulundu.
2 MAYIS - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları 2. yüksek fınm hizmete girdi.
5 MAYIS - Kibrit Tekeli kalktı.
5 MAYIS - Türk-Elen Dostluk Demeği kuruldu.
8 MAYIS - Türkiye-Birleşmiç Milletler Teknik Yardım îdaresi Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü' Antlaşması imzalandı.
12 MAYIS - Türkiye-Japonya Barış Antlaşması imzalandı.
9 HAZİRAN - Yunan Kralı I. Paul ve Kraliçe Türkiye'ye geldiler.
13 HAZİRAN - Basın mesleğinde çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki münasebetlerin tanzimi hakkındaki kanun kabul edildi.
16 HAZİRAN - Hilafetin ilgasına ve Hanedanı Osmanî'nin Türkiye Cumhuriyeti memaliki haricine çıkarılmasına dair olan 431 saydı ka-nunun 2. maddesinin değiştirilmesi ve aynı kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkındaki (5958 sayılı) kanun kabul edildi. (Bu kanunla Osmanlı Hanedanı üyelerinden bazdarmın, bazı şartlarla yurda gir-meleri kabul edilmiştir.)
19 HAZİRAN - İkizdere İlçesi kurulması hakkındaki kanun kabul edildi.
20 HAZİRAN - Gülhane Askerî Tıp Akademisi'nin Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden ayniması hakkındaki kanun kabul edildi.
20 AĞUSTOS - Napoli'de yapılan Avrupa güzellik yanşmasında Türkiye güzeli Günseli Başar birinci oldu.
23 AĞUSTOS - Sinop Devlet Hastanesi'nin temeli atıldı.
28 AĞUSTOS - Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü kuruldu.
3 EYLÜL - Ağrı Dağı Zirvesine Türk Bayrağı dikildi.
12 EYLÜL - Adapazarı Seker Fabrikasi'run temeli atıldı.
27 EYLÜL - İnönü, Bursa'da konuştu: 'Müstakil mahkeme, müstakil
yargıç mefhumu bugün vatanın en önde konulanndan biridir.'
4 EKİM - Elazığ İplik Fabrikasi'mn temeli atıldı.
 9 EKİM - Türkiye-Yemen Dostluk Antlaşması imzalandı.
11 EKİM - CHP'nin bildirişi: '... Muhalefet kanunlar içinde yapmaya haklı olduğu görevim yerine getirmekten fiilen men edilmiştir.'
13 EKÎM - Başbakan Adnan Menderes, İngiltere Hükümeti'nin davetlisi olarak İngiltere'ye resmî ziyaret yaptı.
15 EKİM - İstanbul'da Tanzimat Müzesi açıldı.
28 EKİM - Adana Devlet Hastanesi'nin temeli atıldı.
1 KASIM - Başkan Bayar, TBMM'nin IX. dönem 3. toplantı yılım açtı.
22 KASIM - Gazeteci Ahmet Emin Yalman'a, Malatya'da suikast yapıldı.
 25 KASIM - Bayar; Yunan Kralının ziyaretim iade etmek için Savarona gemisiyle Yunanistan'a gitti.
1 ARALIK - Bayar; Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret etti.
24 ARALIK - Taşova ilçesi Tokat ilinden aünarak Amasya'ya (No. 5996) bağlandı.
24 ARALIK - Öz Türkçe kelimelerle meydana getirilmiş olan 10 Ocak 1945 tarih ve 4695 saydı Anayasa; Prof. Fuat Köprülü ve 23 arkadaşının teklifi kabulü ile kaldırıldı ve 20 Nisan 1924 gün ve 491 sayılı Anayasa tekrar yürürlüğe kondu. CHP aleyhte oy kullandı.
1953
5 OCAK - Bayar, bir Hollanda şirketi ile İş Bankasi'nın beraberce İstanbul-Bakırköy'de kurdukları yemeklik yağ fabrikasını hizmete açtı.
20 OCAK - General Eisenhowver, Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'na seçildi.
21 OCAK - Petrollerimizin işletilmesiyle ilgili olarak ilk anlaşma bir Amerikan firmasıyla yapıldı.
22 OCAK - Türkiye Milliyetçiler Derneği kapatıldı.
29 OCAK - Tanınmış ney üstadı, hiciv şairlerinden Neyzen Tevfik Kolaylı (Doğ: 1879) öldü.
31 OCAK - Türk Tabibleri Birliği Kanunu yürürlüğe girdi.
5 şubat - Kurtuluş Savaşı komutanlarından Albay Halit Akmansu (Doğ: 1884) öldü.
14 ŞUBAT - Yeni Balkan Antlaşması Ankara'da imzalandı.
16 şubat - İnönü; bütçe tenkidim bizzat yaptı. Başbakan Menderes tarafından da alkışlandı
28 şubat - Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya arasında üçlü dostluk antlaşması Ankara'da imzalandı.
1 MART - Çumra Sulu Ziraat Deneme İstasyonu açıldı.
18 MART - Balıkesir, Gönen, Çan ve Yenice bölgelerinde deprem.
21 MART - Eski Alman Elçiliği binası sahiplerine teslim edildi.
24 MART - Türkiye ve Ortadoğu Amme îdaresi Enstitüsü kuruldu.
4 NİSAN - Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 'Dumlupınar Denizaltısı', NATO manevralanndan dönerken Çanakkale Boğazı'nda 'Nabo-land' adü İsveç gemisiyle çarpışarak battı. Bütün çabalara rağmen geminin battığı yerin derin ve boğaz sulannın da sert ve akıntılı olmasından dolayı kurtarma çanı takılamadı ve 88 denizcimiz şehit oldu.
6 NİSAN - Menderes Kabinesinde değişmeler.
24 NİSAN - Nato Konseyi, Balkan Paktı'nı onayladı.
2 MAYIS - İzmir ve dolaylannda şiddetli deprem.
 5 MAYIS - Millî Korunma Kanunu yürürlükten kaldınîdı.
11 MAYIS - Karayolları Trafik Kanunu kabul edildi.
12 MAYIS - Celal Bayar, Sarıyer Baraji'nın çevirme tünelim açtı.
13 MAYIS - Turizm Endüstrisin! Teşvik Kanunu kabul edildi.
18 MAYIS - Meclisi, 'Balkan Paktı'nı oy birliğiyle onayladı.
26 MAYIS - Ankara'da Türk-Amerikan görüşmelerine. Dışişleri Bakam Poster Dulles de katıldı.
28 MAYIS - Kore'de 28/29 Mayıs savaşlarmda Türk tugayından 155 şehit verildi.
29 MAYIS - Türk Ekspres Bank hizmete girdi.
30 MAYIS - Başbakan A. Menderes; Kraliçe Elizabeth'in Taç Giyme töreninde bulunmak üzere Londra'ya gitti.
4 HAZİRAN - Türkiye-Hindistan Ticaret Antlaşması imzalandı.
9 HAZİRAN - CHP malları için DP Grubunda tartışmalar.
10 HAZİRAN - Sovyet Rusya nota vererek;'... İki memleket ilişkilerindeki gerginliği hafifletmek teklifinde' bulundu.
16 HAZİRAN - Yunan Başbakanı Mareşal Papagos ile Dışişleri Bakanı Stefanopulos Ankara'ya geldiler.
18 HAZİRAN - Edirne ve dolaylannda büyük deprem.
19 HAZİRAN - Eskişehir yeni gar binası temeli atıldı.
22 HAZİRAN - X. CHP Kurultayı toplandı. Kasım Gülek yemden genel sekreter seçildi.
24 HAZİRAN - Bakanlıklar arası Prodükdivite Merkezi kuruldu.
29 HAZİRAN - Türkiye-Pakistan Kültür Antlaşması imzalandı.
2 TEMMUZ - Sovyetler, Türkiye'ye şifahî nota verdi.
3 TEMMUZ - Amortisman ve Kredi Sandığı Kanunu (6115) kabul edildi.
8 TEMMUZ - Adlî Tıp Müessesesi kurulması hakkındaki kanun kabul edildi.
9 TEMMUZ - İçişlerinde (4) ilçenin kurulması (Banaz, Ulubey, Karahanlı, Sivaslı) kanunlaştı.
9 TEMMUZ - Uşak ilinin kuruluş kanunu kabul edildi.
13 TEMMUZ - PTT İşletmesi Genel Müdürlüğü Kanunu kabul edüdi.
 15 TEMMUZ - Kargı ilçesi, Kastamonu ilinden ahnarak Çorum iline
bağlandı. 17 TEMMUZ - Seyhan Barajı ihale edildi.
21 TEMMUZ - Profesörlerin politika üe uğraşmalarım yasaklayan ka-nun kabul edildi.
22 TEMMUZ - Sovyetler, Türkiye'ye sözlü ikinci nota verdi.
22 TEMMUZ - T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Kanunu kabul edüdi.
24 TEMMUZ - Vicdan ve Toplanma Hürriyetinin Korunması hakkında-ki (6187 sayılı) kanun kabul edildi.
25 TEMMUZ - Bayar; Avrupa'yı Asya'ya bağlayacak asma köprünün yapılmasının zaruri olduğunu, bunun için teşebbüslere girişildiği söyledi...
31 TEMMUZ - Samsun Limanı 70 milyona ihale edildi.
1 AĞUSTOS - Yeşilköy Terminali hizmete açıldı.
1 AĞUSTOS - Sovyetler, dost filoların İstanbul'a yaptıkları ziyaretlerle ilgili olarak yeni bir nota verdi.
9 AĞUSTOS - İsparta Hava Limanı hizmete açıldı.
15 AĞUSTOS - Türkiye-Mısır Ticaret Antlaşması imzalandı.
16 AĞUSTOS - İzmir'de Panayakapu'da Meryem'in son olarak yaşadı-ğı 'Hacı evi' onarılarak törenle hizmete açıldı.
24 ağustos - Amerika Cumhurbaşkanı Eisenhower'in Türkiye'ye dair sözleri: 'Kore'deki diğer Birleşmiş Milletler askerinin yarımda Türk Tugayı'nm elde ettiği başarılar, Türkiye'nin fevkalade savaş kabiliye-tim ve hür dünyanın yarımda daima yer almak azminde olduğunu ispat etmiştir.'
30 AĞUSTOS - Hava Harp Okulu'na Sancak verildi.
5 EYLÜL - Kayseri otomatik telefon santralı hizmete açıldı.
6 EYLÜL - Balıkesir İplik Dokuma Fabrikasının temeli atıldı.
6 EYLÜL - Balıkesir Gaziosmanpaşa Göçmen Mahallesi hizmete açıldı.
9 EYLÜL - Dışişleri Bakanı; İstanbul'da yayınlanan Hürriyet Gazetesi'nde kendisinin ve Bakanlığının manevî şahsiyetine hakarette bulunulduğunu ileri sürerek dava açta.
12 EYLÜL - Ağn Hava Limanı hizmete açıldı.
13 EYLÜL - Bayar; Amasya ve Konya şeker Fabrikalanrun temelim attı.
16 EYLÜL - Pendik içme suyu tesisleri açıldı.
19 EYLÜL - Çanakkale Hava Limanı hizmete girdi.
22 EYLÜL - Gazeteci ve eski Dışişleri Bakanlanndan Necmettin Sadak (Doğ: 1890) öldü.
22 EYLÜL - Beypazan'nda büyük yangın oldu.
30 EYLÜL - Fransız Başbakanı Bidaut Ankara'ya geldi.
11 EKİM - Bayar, Adapazarı Seker Fabrikasi'nı hizmete açtı. 'Memleke-tin her tarannda milletin eli ve emeği ile kurulacak sınaî tesisler halkı mesut ve müreffeh kılacaktır.'
19 EKİM -167 komünistin yargılanmasına başlandı.
25 EKİM - Seyhan Baraji'nın temeli atıldı.
26 EKİM - Gaziantep-Narb Demiryolu hattı hizmete açıldı.
26 EKİM - Adana santralı hizmete açıldı.
2 KASIM- Bursa Göçmen Evleri sahiplerine dağıtıldı.
2 KASIM - Bayar; Ankara Çimento Fabrikasi'nm temelini attı.
4 KASIM - Atatürk'ün geçici kabri, Anıtkabir'e taşınmak üzere açıldı.
6 KASIM - Aydın Verem Hastanesi hizmete açıldı.
6 KASIM - Bafra içme suyu hizmete açıldı.
10 KASIM - ATATÜRK'ün 15. Ölüm Yıldönümü. Ata'nın Aziz naşı Etnografya Müzesindeki muvakkat kabrinden ahnarak Amtkabir'deki ebedî istirahatgahına defnedildi.
(Anıtkabir; Ankara'da Rasat Tepe'de yapılmıştı. 29 yabancı 20 yerli projenin katıldığı proje yanşmasını, bir kısım değişiklikler yapılması şartiyle 'Prof. Emin Onat ve Doçent Orhan Arda' projesi kazanmıştır. Temel 9 Ekim 1944'te atılmıştır. Anıt'a dikilecek 35 m. tek parça çelik bayrak direğini Amerika'ya yerleşmiş Nazmi Cemal adlı bir Türk göndermiştir. AnıtKabir'in her türlü hizmeti, 9 Temmuz 1956 tarihinden sonra Müzeler Genel Müdürlüğüne verilmiştir.) 12 KASIM - İtalya Başbakanı Giuseppe Pella, Ankara'ya geldi.
17 KASIM - Uşak il genel seçimlerim CHP kazandı.
27 KASIM - İçişlerinde 2 ilçe, (Çamlıdere, Horasan) kanunlaştı.
27 KASIM - Fındıklı İlçesi Çoruh'tan alınarak Rize'ye (No. 6190) bağlan-dı.
1 ARALIK - Amme İdaresi Enstitüsü öğrenme başladı.
8 ARALIK - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü kuruldu.
9 ARALIK - CHP'nin mallamun hazineye devredilmesiyle ilgili kanun Meclise geldi.
10 ARALIK - CHP'nin bildirişi: '...CHP kendisin! bir mal ve mülk da smda karşısında değil, bir rejim davası karşısmda görmektedir, î» ruz kaldığımız bu muameleyi seçim mücadelesinin meşru olma} bir tertibi saydığımız yüksek sesle bildiririz.'
11 ARALIK - Karikatürist, romancı, piyes yazan, gazeteci ve en s Hürriyet Gazeteşi kurucusu Sedat Simavi (Doğ: 1896), İstanbul' Kanlıca'daki evinde öldü.
14 ARALIK - CHP'nin haksız iktisaplannın hazineye devri hakkadi tasansı kanunlaştı. İnönü'nün konuşmasından sonra:'... Suçlular bi telaşınız nedir?... Işıktan mı korkuyor sunuz?... Arkadaşlar, Ti geleneklerinde fikir sahibi bir kişi 400 kişiye karşı fikrini söyler. Ti adetinde 400 babayiğit bir kişiye hücum etmez...' Halk Partililer M lis salonunu terk ettiler. Taşan; 346 oyun 341'i ile kanunlaştı.
19 ARALIK - CHP'nin yeni genel merkezi Ankara'da törenle açıldı.
29 ARALIK - Bursa çarşısmda yapımı biten 900 dükkan törenle sahip rine dağıtıldı.
21 ARALIK - Abana ilçesi kaldınîdı. Bozkurt ilçesi kuruldu.
27 ARALIK - Eski Başbakanlardan şükrü Saraçoğlu (Doğ: 1887) öldı
1954
4 OCAK - Kahire Hükümeti, Türkiye Büyük Elçisi Fuat Hulusi Tugay memleketi terk etmesi için 24 saat izin verdi. Cumhurbaşkanı Celal Bayar Kayseri'de Türkiye'nin ilk İşçi Bankasını açtı.
6 OCAK - Mısır Hükümeti'ne protesto notası verildi.
15 OCAK - Türkiye Vakıflar Bankası kuruldu.
17 OCAK - Yazar ve öğretmen İsmail Habib Sevik (Doğ: 1892) öldü.
17 OCAK - Bayar, ABD Başkanı Eisenhower'in davetlisi olarak Amerika'ya gitti. ,
18 OCAK - Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu kabul edildi.
25 OCAK - 3. Olağanüstü CHP Kurultayı toplandı.
 27 OCAK - Köy Enstitüleri kaldınîdı. (No. 6234)
27 OCAK - Millet Partisi kapandı.
28 OCAK - Başkan Eisenhowver'in konuşması: '... Dünyanın en çetin müdafilerinden biri olan Türk Milleti'ni selamlıyoruz... Türkiye'l tek bir kuşakta meydana gelen gelişmesi, zamanımızın harikalaı dan biridir.' (Bu konuşma, Türkiye Devlet Başkanı Bayatın Ameli gezişi dolayısıyla yapılmıştır.)
29 OCAK - Celal Bayar Amerikan Kongresinde konuştu.
4 şubat - Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Kanunu yürürlüğe gir-di.
4 şubat - Köy Enstitüleriyle, ilköğretmen okullarmın birleştirilmesi hakkındaki (6234 sayılı) kanun yürürlüğe girdi. Bu suretle enstitüler öğretmen okulu haline geldi.
14 şubat - Bayar; Amerika'da Dallas şehrinde basın toplannsı yapa.
17 şubat - Seçim kanunu değişikliği Meclis'te kabul edildi.
28 şubat - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü kuruldu.
8 ŞUBAT -1954 yılı bütçesi; 55 aleyhte ve 339 lehte oyla kabul edildi.
7 MART - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanunu kabul edildi.
9 MART - Türk Veteriner Hekimler Birliği kanunu kabul edildi.
10 MART - Bayar, Amerika'dan döndü.
12 MART - IX. TBMM son defa iki celselik toplanh yaptı. Seçimlerin ye-nilenmesi oy birliğiyle kabul edilerek dağıldı.
16 MART - Petrol Dairesi Kanunu kabul edildi.
17 MART - Başvekalet Teşkilat Kanunu kabul edildi.
18 MART - Federal Almanya Devlet Başkanı Dr. Adenauer Ankara'ya geldi.
31 MART - Türkiye Demir ve Çelik Fabrikalarmın haddehane, çelikha-ne ek binalannm temeli atıldı.
2 NİSAN - Türkiye-Pakistan Dostluk Pakti Karaşi'de imzalandı.
4 NİSAN - Mersin Limanı ihale edildi.
4 NİSAN - Samsun liman inşaatı, Bayar'm bir konuşmasıyla başladı.
7 NİSAN - Remzi Oğuz Ank (Doğ: 1899) öldü.
13 NİSAN - İnönü, İstanbul'da konuştu:'... Çok iyi idare edilen bir em-niyet içinde muhalefet görevimize devam ediyoruz. Bizi bir uğradı-ğımız yere bir daha uğratmıyorlar...'
15 NİSAN - Yugoslav Devlet Başkanı Mareşal Tito, Türkiye'ye geldi
17 NİSAN - Çanakkale Abidesi'nin temeli atıldı.
18 NİSAN - Haydarpaşa ve Salıpazan limanları temeli atıldı.
18 NİSAN - Muhalefet Lideri İnönü; Mersin'de müfrit DP'liler yüzün-den konuşamadı.
19 NİSAN - Bayar; Susurluk Seker Fabrikasının temelim attı.
20 NİSAN - Bayar; Bursa'da Merinos Fabrikası ek inşaatı açılış törenm-de bulundu.
21 NİSAN - Bayar; İzmit'te 3. kağıt Fabrikasını işletmeye açtı.
21 NİSAN - Bayar, Adapazarı'nda konuştu:'... Bundan sonra Adapaza-n'na değil, Sakarya Vilayeti'nin merkezine geleceğim.'
22 NÎSAN - Bayar, Bolu'da:'... Biz Kore'ye asker gönderdik. Bunun an-lamım anlamak istemeyenlerin sizlere neler söylediklerim biliyoruz. Siz de bunu hatırlarsınız, artık hakikat belli olmuştur. Bu isabetli ka-rar memleketimize büyük iyilikler temin etmiş/ aynı zamanda, Türk kahramanları, emsalsiz evlatlanmız silahlarıyla ne şekilde dövüştük-lerim bütün dünyaya göstermiş bulunmaktadır.'
24 NİSAN - İskenderun Sun'i Gübre Fabrikası temeli atıldı.
25 NİSAN - Bayar; Mersin Limanmın temelim attı.
26 NİSAN - Burdur Seker Fabrikasını temeli atıldı.
2 MAYIS - Genel Seçim:
(DP: 404, CHP: 30, CMP: 5, Bağımsız: 7)
7 MAYIS - Türkiye-Pakistan Antlaşmasıyla ilgili Sovyet notasına ( verildi.
11 MAYIS - Sait Faik Abasıyanık (Doğ: 1906) öldü.
12 MAYIS - CHP'nin eski il binası Talebe Federasyonu'na teslim edildi
14 MAYIS - TBMM, en yaşlı üye Gen. Ali Fuat Cebesoy (İstanbul) baş-i kanlığında X. Dönem çahşmalanna başladı. İstanbul Milletvekili Celal Bayar, 486 oyla yeniden Cumhurbaşkanlığına seçildi. Menderes, Kabineyi kurmakla görevlendirildi.
17 MAYIS - Menderes Kabinesi:
Başbakan: Adnan Menderes (İstanbul)
Fatin Rüştü Zorlu (Çanakkale) Dr. Mükerrem Sarol (İstanbul) Osman Şevki Çiçekdağ (Ankara)
Devlet Bakam Devlet Bakam Adliye Bakam M.Savunma Bakam İçişleri Bakam Dışişleri Bakam Maliye Bakam M.Eğitim Bakam Bayındırlık Bakam Ek. ve Tic. Bakam Sağlık Bakanı Gümrük ve in. Be Tanm Bakanı Ulaştırma Bakan Çalışma Bakanı İşletmeler Bakam
: Etem Menderes (Aydın) Namık Gedik (Aydm) Prof. Fuat Köprülü (İstanbul) Hasan Polatkan (Eskişehir) Celal Yardımcı Kemal Zeytinoğlu Sıtkı Yırcalı (Balıkesir) Dr. Behçet Uz (İstanbul) Bakanı : Emin Kalafat (Çanakkale) Nedim Ökmen (Maraş) Muammer Çavuşoğlu (İzmit) Hayrettin Erkmen (Giresun) Fethi Çelikbaş (Burdur)
Menderes Kabinesi, 27 red oyuna karşılık, 491 oyla güven aldı.
30 MAYIS - Kırşehir ilini ilçe yapan (6429 sayıh) kanun kabul edildi.
31 MAYIS - Başbakan A. Menderes, Amerika'ya davet edildi.
l HAZİRAN - İçişlerinde 31 ilçenin kurulması (Taşlıçay, Göynücek, Yığ-hca, Arhavi, Havsa, Ağm, Çayırlı, Narman, Gelendost, Çatal Zeytin, Yahyah, Kozaklı, Gerger, Selendi, Akkuş, Pozantı, Durağın, Tonya, Halfeti, Şefaatli, Şişli, Savaştepe, Hazro, Çat, Erdemli, Karşıyaka, Çe-likhan. Erguvan, Ula, Kulu, Almus) kanunlaştı.
11 HAZİRAN - Meclis, Türk-Pakistan Antlaşmasi'nı onayladı.
14 HAZİRAN - Sakarya ve Adıyaman illeri kuruldu.
23 HAZİRAN - Kurtuluş Savaşı komutanlarından Orgeneral Salih Omurtak (Doğ: 1889) öldü.
23 HAZİRAN - Türkiye-Amerika Vergi Muafiyetleri Antlaşması imza-landı.
20 TEMMUZ - Nevşehir ili kuruldu.
21 AĞUSTOS - Liseler tekrar 11 smifa indirildi.
22 AĞUSTOS - Çorum Çimento Fabrikasi'nın temeli atıldı.
23 AĞUSTOS - Ürdün Meliki Hüseyin bin Tallal Türkiye'ye geldi.
28 AĞUSTOS - Bayar; Savarona Yatı ile Yugoslavya'ya gitti.
6 EYLÜL - Meriç Nehri üzerinde yeni köprünün yapılmasına başlandı.
16 EYLÜL - Afyon Çimento Fabrikasi'nın temeli atıldı.
17 EYLÜL - Tunçbilek Termik Santralı'nın temeli atıldı.
18 EYLÜL - Eskişehir Çimento Fabrikasi'nın temeli atıldı.
19 EYLÜL - Konya Seker Fabrikasi'nın temeli atıldı.
20 EYLÜL - Ayrancı Baraji'nın temeli atıldı.
21 EYLÜL - Amasya Şeker Fabrikası hizmete açıldı.
23 EYLÜL - Hüseyin Cahit Yalçın 26 ay hapse mahkum oldu.
26 EYLÜL - Gökpınar Santralı hizmete açıldı.
26 EYLÜL - Denizli Elektrik Santralı hizmete açıldı.
l EKİM - Başbakan A. Menderes resmî ziyarette bulunmak üzere Batı Almanya'ya gitti.
3 EKİM - Darende Hidroelektrik Santralı hizmete açıldı.
8 EKİM - Giresun Limam'nın temeli atıldı.
9 EKİM - Irak Başbakanı Nuri Sait Paşa İstanbul'a geldi.
7 KASIM - Muhtar ve İhtiyar Heyeti seçünleriiü DP kazandı.
13 KASIM - CHP Meclisi, basın hürriyeti, hakim teminatı, muhtar seçimleri, hayat pahalılığı ve ekonomik zorluklarla ilgili bir bildiri yayınladı.
14 KASIM - Bursa'da (304) göçmen evi sahiplerine dağıtıldı.
16 KASIM - Başbakan A. Menderes, resmî ziyarette bulunmak üzeri İran'a gitti.
24 KASIM - Kütahya Şeker Fabrikası hizmete açıldı.
26 KASIM - İstanbul'da tarihî Kapalıçarşı'da 30 dükkan yandı.
3 ARALIK - İnönü; Hüseyin Cahit Yalçın'ı Üsküdar Cezaevi'nde ziyaret etti.
15 ARALIK - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı kuruldu.
19 ARALIK - Türkiye-Avrupa Kültür Antlaşması imzalandı.
21 ARALIK - Türkiye-Almanya Ekonomik Antlaşması imzalandı.
25 ARALIK - Kütahya Seker Fabrikası hizmete açıldı.
1955

6 OCAK- On iki Ada karasuları sınırının saptanması için Yunanistan ile görüşmelere başlandı.
10 OCAK - Seyhan Verem Dispanseri hizmete açıldı.
12 OCAK - İnegöl'de yapılan göçmen evleri sahiplerine dağıtıldı.
12 OCAK - Türkiye-Irak Antlaşması imzalandı.
14 OCAK - Başbakan A. Menderes, Suriye'yi ziyaret etti.
14 OCAK - Başbakan A. Menderes, Lübnan'ı ziyaret etti.
17 OCAK - Yakın ve Orta-Doğu Çalışma Enstitüsü açıldı.
24 OCAK - Zonguldak'ta büyük bir grizu patlaması.
29 OCAK - Türkiye-İtalya İktisadî ve Teknik İşbirliği Antlaşması imza-landı.
30 OCAK - Başbakan, Adnan Menderes, İtalya'yı resmen ziyaret etti.
6 şubat - Süreyya İlmen (Doğ: 1875) öldü.
12 ŞUBAT - Bayar, Pakistan'a gitti.
12 ŞUBAT - Karma Komisyon, arazi vergisi tasansını reddetti.
14 ŞUBAT - İzmir Alsancak Limanı temeli atıldı.
19 şubat - Türkiye-Yunanistan, Meriç ve Tuna nehirlerinin ıslahı ko-
nusunda anlaştılar. 23 şubat - Başbakan Adnan Menderes, İrak'ı ziyaret etti. :
23 şubat - Türkiye-Bulgaristan arasında Ticaret Antlaşması imzalandı
24 şubat - Bağdat'ta Türkiye ile Irak arasında karşılıklı işbirliği anü4, maşı (CENTO) imzalandı. Pakta sonra İngiltere, Pakistan ve İran uy olarak katıldı. Amerika Birleşik Devletleri de müşahit gönderdi.
24 ŞUBAT - Bayar, Bağdat'a gitti.
3 MART - Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya arasında parlamentola arası konsey kuruldu.
4 MART - Türk Traktör ve Ziraat Makine A.ş. Fabrikası açıldı
14 MART - Kütahya Verem Dispanseri hizmete açıldı.
18 MART - Bayar; Hüseyin Cahit Yalçm'm cezasını, anayasanın kendi-sine tanıdığı yetkiye dayanarak kaldırdı.
23 MART - Demirköprü Baraj ve Hidroelektrik Santrah'run temeli atıldı.
24 MART - Ulus İş Hanı yapım sözleşmesi imzalandı.
30 MART - Lübnan Başbakanı Sami El-Sulh Ankara'ya geldi.
30 MART - İngiltere; Türkiye-Irak Paktı'na katıldı.
l NİSAN - Kıbrıs'ta EOKA terör örgütü faaliyete başladı.
 l NİSAN - Lübnan' Cumhurbaşkanı Camille Chamoun, Ankara'yı res-men ziyaret etti.
3 NİSAN - Antalya Dokuma Sanayii T.A.ş. kuruldu.
 5 NİSAN - İlk parti yerli traktör Ziraî Donatım Kurumu'na teslim edildi.
14 NİSAN -1. İmar Kongresi Ankara'da çalışmalanna başladı.
15 NİSAN - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı petrol arama izni aldı.
15 NİSAN - DP kuruculanndan Prof. Fuat Köprülü, Dışişleri Bakanlığından çekildi.
17 NİSAN - Başkan Bayar'a Prof. Milin ameliyat yaptı.
17 NİSAN - Sakarya Telefon Santralı hizmete girdi.
24 NİSAN - Hirfanlı Baraj ve Hidro-elektrik Santralı'nın temeli atıldı.
28 NİSAN - Ankara'da ilk kan merkezinin temeli atıldı.
30 NİSAN - Nusaybin Sağlık Merkezi açıldı.
30 NİSAN - Karaköse Askeri Hastanesi açıldı.
3 MAYIS - Türk-Amerikan Atom Antlaşması imzalandı.
5 MAYIS - Türk Kadınlar Birliği'nin tespiti ile her yıl Mayıs ayırım ikin-ci pazar gününün 'Anneler Günü' olarak kutlanmasma karar verildi.
8 MAYIS - Celal Bayar, Lübnan'ı ziyaret etti.
13 MAYIS - Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları îşletmesi Kanunu ka-bul edildi.
13 MAYIS - Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Kanunu kabul edildi.
13 MAYIS - Türkiye, La Haye'de kurulan Milletlerarası Beratlar Enstitüsü'ne katıldı.
15 MAYIS - Millî Kütüphane Bibliyografya Enstitüsü Kuruluş Kanunu (No. 6568) kabul edildi.
20 MAYIS - Ege Üniversitesi Kanunu kabul edildi.
20 MAYIS - Karadeniz Teknik Üniversitesi kanunu kabul edildi.
21 MAYIS - Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı kanunu kabul edildi.
22 MAYIS - Tarihimizin kadın kahramanlanndan 1877-1878 Erzurum
Savaşı'nda çatışmalara katılan Nene Hatun (Doğ: 1857) öldü.
22 MAYIS.- Meclis'te muhalefet lideri ile Başbakan Menderes arasmda sert tartışmalar oldu. Olay, İnönü'nün '... Başbakanı durduracak hiçbir kuvvet kalmamıştır...' demesi üzerine çıktı.
10 HAZİRAN - İstanbul'da Hilton Oteli açıldı.
15 HAZİRAN - Bayar, Libya'yı resmen ziyaret etti.
19 HAZİRAN - Bayar'a Trablus Şehri hemşehriliği verildi.
20 HAZİRAN - Adana Verem Hastanesi açıldı.
22 HAZİRAN - NATO üyesi devletler arasmda atom üe ilgili bilgi antlaşması Paris'te imzalandı. 26 HAZİRAN - Irak Kralı İkinci Faysal, resmî ziyarette bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.
l TEMMUZ - Devlet ve ilim adamlanndan Dr. Adnan Adivar (Doğ: 1882) öldü.
l TEMMUZ - Pakistan, Türkiye-Irak Pakhna (CENTO) katılacağım ilan
etti.
 5 TEMMUZ - Gazeteci Ali Naci Karacan (Doğ: 1896) öldü.
11 TEMMUZ - Yunanistan'a Kıbrıs olayları için ilk nota verildi. '
14 TEMMUZ - Thomburg, raporunu hükümete verdi. ;
14 TEMMUZ - Irak Kralı Faysal ve Veliahd Abdülillah Türkiye'yi resmen ziyaret etti.
16 TEMMUZ - Ege dolaylarında büyük deprem.
25 TEMMUZ - İzmit Dikişli Boru Fabrikasi'nın temeli atıldı,
5 AĞUSTOS - Avrupa Para Antlaşması imzalandı.
18 AĞUSTOS - CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek tahliye edildi.
21 AĞUSTOS - 4000 hatlık İzmir Otomatik Santralı hizmete girdi.
23 AĞUSTOS - İngiltere'ye Kibns için ilk nota verildi. :
29 AĞUSTOS - Kibns Konferansı Londra'da toplandı.
4 EYLÜL - Londra'da bulunan Türk vatandaşları Kıbrıs için miting yaptılar.
4 EYLÜL - Ege Üniversitesi temeli atıldı.
6/7 EYLÜL - Selanik'te Atatürk'ün evine bomba atıldığı haberi üzerine İstanbul, İzmir ve Ankara'da masumane bir şekilde başlayan protesto gösteri ve yürüyüşü tahrip ve yağmacılığa döndü. Bu üç şehirde ;
sıkıyönetim ilan edildi.
 7 EYLÜL - TBMM olağanüstü toplantıya çağrıldı,
9 EYLÜL - İstanbul'da üç, Ankara ve İzmir'de birer askerî mahkeme kuruldu.
10 EYLÜL - İçişleri Bakanı Namık Gedik istifa etti.
12 EYLÜL - TBMM, sıkıyönetimi 6 ay uzattı.
18 EYLÜL - Cumhurbaşkanı Celal Bayar, resmî ziyarette bulunmak üze¬re İran'a gitti.
23 EYLÜL - Burdur Şeker Fabrikası hizmete girdi.
23 EYLÜL - Pakistan, Türk-Irak paktına resmen katıldı.
26 EYLÜL -10. Yıl Kongresi İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda açıldı.
30 EYLÜL - İstanbul'da Migros-Türk Gıda Servisi çalışmaya başladı.
5 EKİM - Soma Termik Santralı'nın temeli atıldı.
6 EKİM - Söke Çimento Fabrikasi'nın temeli atıldı.
6 EKİM - Aydın Dokuma Fabrikasi'nın temeli atıldı.
7 EKİM - Kemer Barajı hidro-elektrik tesislerinin temeli atıldı.
11 EKİM - İran, Bağdat Paktı'na girdi.
12 EKİM -19 Milletvekili, DP Yüksek Haysiyet Divani'na verildi.
15 EKİM - DP 4. Büyük Kongresi Ankara'da toplandı.
15 EKİM - Basina ispat hakkı verilmesüü isteyen 9 milletvekili DP'den ihraç edildi. (10'u da istifa etti.)
23 EKİM - Genel Nüfus Sayımı:
1927:13.648.270,1935:16.158.018,1940:17.820.950, 1945:18.790.174,1950: 20.947.188,1955: 24.064.763, 1960: 27.754.820,1965: 31.391.421,1970: 35.666.549...
24 EKİM - Bayındırlık Bakanı Muammer Çavuşoğlu 6/7 Eylül olaylarında uğradıkları kayıplar dolayısıyla İzmir'deki Yunan Konsolosluğuna; resmi tarziye yerine geçmek üzere Hükümet adına Yunan bayrağı çekti.
25 EKİM - Elazığ Çimento Fabrikası hizmete girdi.
26 EKİM - Genç-Muş Demiryolu hizmete girdi.
1 KASIM - Bayar, TBMM'nin 10. Dönem 2. Toplantı yılım açh. Hüküme¬tin yaptığı işler dışında, 6/7 Eylül olaylanndan, Kıbrıs konusundan söz etti.
2 KASIM - Türkiye-Pakistan Hava Servisleri Antlaşması imzalandı.
2 KASIM - Bayar, resmî ziyarette bulunmak üzere Ürdün'e gitti.
6 KASIM - Kayseri Şeker Fabrikası hizmete açıldı.
13 KASIM - Belediye seçimleri yapıldı.
29 KASIM - Menderes Kabinesi çekildi. Yeni Kabineyi kurmakla Men¬deres görevlendirildi.
8 ARALIK - IV. Menderes Kabinesi kuruldu. Hükümet, 58 muhalife karşı 398 oyla güven aldı.
17 ARALIK - 6/7 eylül 1955 olaylanndan sonra Ankara-İstanbul ve İz¬mir'de sürdürülen sıkıyönetim Ankara ve izmir'de kalktı.
20 ARALIK - Hürriyet Partisi kuruldu. 2
0 ARALIK - Eskişehir ve dolaylarında şiddetli deprem.
1956
2 OCAK - Akşehir îlköğretmen Okulu açıldı.
2 OCAK - Ankara îlköğretmen Okulu açıldı.
6 OCAK- Kanada'da 14 ülkenin katıldığı hava gösterisi yarışmalarında Türkiye birinci oldu.
7 OCAK - Konya Et Kombinası açıldı.
7 OCAK - Konya Kiremit ve Tuğla Fabrikası açıldı.
8 OCAK - Konya Hububat Silosu'nun temeli atıldı.
14 OCAK - İstanbul'da Divan Oteli açıldı.
18 OCAK - Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Atadan (Doğ: 1885) öldü.
2 ŞUBAT - Türk Eczacılar Birliği kuruldu.
6 ŞUBAT - şekerbank kuruldu.
13 ŞUBAT - Gerze kasabası kuruldu.
20 ŞUBAT - Eskişehir ve dolaylarmda büyük deprem.
23 ŞUBAT - Meclis'te, Emin Kalafatın, İnönü'nün 6/7 Eylül olaylanndan söz etmesinin vatanperverlikle bağdaşmadığını söylemesinden olaylar çıktı. İnönü: 'Geçen defa sözümü geri almıştun. Bu defa almayacağım..' dedi. Muhalefet toplantı salonunu terk etti.
25 ŞUBAT - Çoruh Hinin adı Artvin olarak değiştirildi.
28 ŞUBAT - Devlet Hava Meydanları İş. Gn. Müdürlüğü Kanunu kabul edildi
 1 MART - 6/7 Eylül'de zarar görenlerin zararları ödenmeye başlandı.
 l MART - Türk Hava Yolları Kurumu, bu ad alanda son şeklini aldı.
l MART - İstanbul Belediyesi ve Valiliği birbirinden ayrıldı.
12 MART - Türkiye-İngiltere Kültür Antlaşması imzalandı.
18 MART - Başbakan Menderes Pakistan'ı resmen ziyaret etti.
31 MART - Çataloğlu Santralı ikinci kısım tesisleri hizmete açıldı.
 6 NİSAN - Tunçbilek tesisleri hizmete açıldı.
8 NİSAN - Seyhan Barajı hizmete açıldı.
9 NİSAN - Adana Çırçır Prese ve Bez Fabrikası hizmete açıldı.
10 NİSAN - Birecik Köprüsü hizmete açıldı.
12 NİSAN - Danca Çimento Pabrikasının 120 bin ton kapasiteli ikinci kısmı hizmete açıldı.
12 NİSAN - VII. Türk Tarih Kongresi çalışmalanna başladı.
25 NİSAN - Tuzla Jeep Montaj Fabrikası açıldı.
15 MAYIS - İran Sahi Rıza Pehlevi ve Kraliçe Ferah Diba Türkiye'yi ziyaret etti.
21 MAYIS - CHP 12. Büyük Kurultayı toplandı. İnönü, iki yıllık olayların özetim yaptı. Hükümeti şiddetle eleştirdi. Kabine'nin çekilmesini tavsiye etti.
7 HAZİRAN - Yeni basın kanunu; 51 aleyhte, 297 lehte oyla kabul edildi.
17 HAZİRAN - TBMM'nin manevî şahsiyetine hakaret iddiasıyla l yıl hapis cezasıyla 4 ay Bursa'da otunnaya mahkum edilen CHP genel sekreteri Kasım Gülek, Ankara'ya döndü.
27 HAZİRAN - Toplantı ve gösteri yürüyüşleri (No. 67-1) kanunu kabul edildi. Muhalefet toplu olarak Meclisi terk etti. inönü 'Aramızdaki farkı bilelim. Biz mutlakıyetten bugüne geldik. Siz bugünden mutla-kiyete gidiyorsunuz' dedi.
8 TEMMUZ - Eskişehir işçi evleri sahiplerine dağıtıldı.
8 TEMMUZ - Muhalefet; (İnönü-Karaosmanoğlu-Bölükbaşı) müşterek tebliğ yayınladı.
8 TEMMUZ - Birleşik Amerika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nixon, resmî ziyarette bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.
9 TEMMUZ - Anıt-Kabir'in her türlü hizmetlerinin Maarif Vekaletince ifasına dair (5776 sayılı) kanun kabul edildi.
15 TEMMUZ - Kurtuluş Savaşı komutanlarından Orgeneral Cemil Cahit Toydemir (Doğ: 1883) öldü.
l AĞUSTOS - Başbakan A. Menderes resmî ziyarette bulunmak üzere İran'a gitti.
7 AĞUSTOS - Libya Meliki Seyyid İdris El Sunnusi, resmî ziyarette bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.
13 AĞUSTOS - Ortaokullarda din öğretimi yapılmasına (Bakanlar Kurulu karan: 4/7805) karar verildi.
27 AĞUSTOS - Adıyaman sel felaketine uğradı.
27 AĞUSTOS - Atom Enerjisi Komisyonu kurulması hakkında kanun kabul edildi.
27 EYLÜL - İstanbul İstinye'de Türkay Kibrit Fabrikası açıldı.
30 EYLÜL - Erzurum Telefon Santralı hizmete girdi.
30 EYLÜL - Erzincan Şeker Fabrikası hizmete girdi.
30 EYLÜL - Erzurum Şeker Fabrikası hizmete girdi.
21 EKİM - Gazeteci yazar Hakkı Tank Us (Doğ: 1889) öldü.
26 EKÎM - Türkiye Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı statüsüne katıldı.
1957

1 OCAK - Yeni Ticaret Kanunu yürürlüğe girdi.
6 OCAK- Milli Türk Talebe Birliği "rock and roll" ve "striptiz"in yasaklanmasını istedi.
20 Ocak -Şair Ziya Osman Saba, 47 yaşında İstanbul'da öldü
23 OCAK - Orta-Doğu Teknik Üniversitesi kuruluş ve hazırlık kanunu kabul edildi.
3 ŞUBAT - İzmir yolcu gemisi, izmir önlerinde bir Amerikan şüebiyle çarpışarak battı.
4 ŞUBAT - Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortaları kanunu kabul edildi.
12 ŞUBAT - Türkiye-Çin Cumhuriyeti Kültür Antlaşması imzalandı.
7 MART - NATO Başkomutanı Gen. Norstad Ankara'ya geldi.
21 NİSAN - İzmit Kağıt Fabrikası 3. ünitesi hizmete girdi.
5 MAYIS - Batı Almanya Devlet Başkanı Dr. Heus Türkiye'yi ziyaret etti.
8 MAYIS - Türkiye-Batı Almanya Kültür Antlaşması imzalandı.
 17 MAYIS - Yazar ve eleştirici Nurullah Ataç (Doğ: 1898) öldü.
22 MAYIS - Türkiye Kömür İşletmeleri Kanunu kabul edildi.
26 MAYIS - Bolu ve dolaylarında şiddetli deprem.
5 HAZİRAN - Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanunu kabul edildi.
 7 HAZİRAN - Erzurum Atatürk Üniversitesi kuruluş kanunu yürürlüğe girdi.
19 HAZİRAN - İçilen Bakanlığı'nda 14 ilçenin kurulması: (Yumurtalık, İhsaniye, Dazkırı, Havran, Ovacık, Orta, Ortaköy, Kale, Susuz, Ko-faz. Kaynarca, Sarayönü, Saruhanh, Aybastı, Kalkandere, Arsin, Yomra) kanunlaştı.
30 HAZİRAN - Sanayi Bakanlığı kuruldu.
1 TEMMUZ - Kırşehir'i yeniden il haline getiren (No. 7001) kanun kabul edildi. (30.6.1954 gün ve 6429 sayılı kanunla ilçe yapılmışta.)
2 TEMMUZ - Kırşehir Milletvekili Osman Bölükbaşı tutuklandı.
6 AĞUSTOS - Zonguldak Liman Tesisleri törenle hizmete açıldı.
26 AĞUSTOS - Afgan Kralı Zahir Şah Türkiye'yi resmen ziyaret etti.
 l EYLÜL - Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu kuruldu.
4 EYLÜL - Tunçbilek Santralı'ndan Afyon'a elektrik verümeye başlandı.
6 EYLÜL - Eskişehir Sanayi Sitesi hizmete açıldı.
7 EYLÜL - DP kurucularından Prof.Dr. Fuat Köprülü partiden istifa etti.
9 EYLÜL - CHP XIII. Kurultayı toplandı.
11 EYLÜL - TBMM'nin X. dönem son birleşiminde seçimlerin yenilenmesine karar verildi.
16 EYLÜL - İstanbul'da 12 bin meskenli Ataköy Sitesi'nin temeli atıldı.
18 EYLÜL - Türkiye-İran radyo telefon hath hizmete girdi.
21 EYLÜL - Ankara Güvenevler'de yapımı biten 60 ev, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.
21 EYLÜL - Ankara Hastanesi Ebe ve Hemşire Okulu açıldı.
21 EYLÜL - Üç parti, seçimle ilgili olarak ayn ayrı bildiri yayınladı.
l EKİM - Meclis eski başkanlanndan Mustafa Abdülhak Renda (Doğ:1881) öldü.
l EKİM - İçişlerinde 21 ilçenin kurulması (Karataş, Suluova, Güdül, Yenimahalle, Yeni Pazar, Araba, Espiye, Uludere, Zeytinbumu, Selçuk, Selim, Felahiye, Soğanhisar, Yeşilyurt, Sangöl, Ortanca, Sapanca, Batman, Türkeli, Muratlı, Sarıkaya, Kurucaşile) kanunlaştı.
1 EKİM - Çocuk sağlığı ve hastalıkları enstitüsü, Ankara'da hizmete girdi.
2 EKİM - Ankara'da Orta-Doğu Teknik Üniversitesi'nin temeli atıldı.
3 EKİM - Ankara'da İstatistik Genel Müdürlüğü binasının temeli atıldı.
4 EKİM - Nevşehir Mensucat Fabrikasi'nm temeli atıldı.
6 EKİM - Oleyis işçilerine yapımı biten 188 ev dağıtıldı.
7 EKİM - Gazi Fişek Fabrikası hizmete girdi.
8 EKİM - Mudanya jüt ipliği, çuval ve kanaviçe fabrikasuun temeli atıldı.
9 EKİM - Bursa Mensucat Fabrikasi'nın yünlü dokuma tesisleri hizmete girdi.
11 EKİM - Afyon Çimento Fabrikası hizmete girdi.
27 EKİM - Genel Seçimler:
(DP: 419, CHP: 173, CMP: 4, HP: 4, Bağımsız: 2)
l KASIM - TBMM en yaşlı üye Gen. Ali Fuat Cebeso/un başkanlığında XI. dönem çalışmalanna başladı. İstanbul Milletvekili Bayar 413 oyla, 3. defa Cumhurbaşkanhğı'na seçildi. Kabineyi kurmakla Adnan Menderes görevlendirildi.
11 KASIM - İtalya Cumhurbaşkanı Giovanni Gronchi Türkiye'yi resmen ziyaret etti.
13 KASIM - Milli Kalkınma Partisi Lideri Nuri Demirağ (Doğ: 1886) öldü.
25 KASIM - Basın Yayın ve Turizm Bakanlığı kuruldu.
25 KASIM - V. Adnan Menderes Kabinesi kuruldu.
1957 135A. Menderes Tevfik İleri (Samsun) Emin Kalafat (Çanakkale) Muzaffer Kurbanoğlu (Manisa) Esat Budakoğlu (Balıkesir) Semi Ergin (Manisa) Dr. Namık Gedik (Aydın) Fatin R. Zorlu (Çanakkale) Hasan Polatkan (Eskişehir) Celal Yardımcı (Ağn) Etem Menderes (Aydın) Abdullah Aker (İzmir) Dr. Lütfü Kırdar (İstanbul) Hadi Hüsmen (İstanbul) Nedim Ökmen (Gaziantep) Gen. Fevzi Uçaner (İzmir) Hayrettin Erkmen (Giresun) Samet Ağaoğlu (Manisa) Sıtkı Yırcalı
Başbakan
Devlet Bakam ve Yrd. Devlet Bakam Devlet Bakam Adliye Bakam M.Savunma Bakam İçişleri Bakam Dışişleri Bakam Maliye Bakam M.Eğitim Bakam Bayındırlık Bakam Ticaret Bakanı Sağlık Bakam Gümrük ve İn. Bakam Tanm Bakam Ulaştırma Bakam Çalışma Bakam Sanayi Bakam Basm-Yaym Bakam İmar Bakam
Medeni Berk (Niğde)
Kabine: 4.12.1957'de 133 aleyhte, 403 lehte oyla güven aldı. Oylamaya 536 milletvekili katıldı.
28 KASIM - Hürriyet Partisi fesih karan aldı. CHP ile güç birliğine karar verildi. (Güç birliği hareketi)
9 ARALIK - Kurtuluş Savaşı komutanlarından Tümgeneral Ali İhsan Sabis (Doğ: 1882) öldü.
27 ARALIK - Meclis iç tüzük değişmesi 170 aleyhte, 381 oyla kabul edildi.
28 ARALIK - Kızılay'ın 2. Kan Merkezi İstanbul'da açıldı.
31 ARALIK -1 Aralık 1957'de tutuklanmış bulunan CHP Meclis üyesi Cemil Sait Barias tahliye edildi.
1958
3 OCAK - Kurtuluş Savaşı komutanlarından Tümgeneral Cafer Tayyar Eğilmez (Doğ: 1877) öldü.
10 OCAK - Türkiye-Norveç Kültür Antlaşması imzalandı.
 16 OCAK - İstanbul'da 9 subay tutuklandı (9 Subay Olayı).
19 OCAK - Millî Savunma Bakam Semi Ergin çekildi.
136 195827 OCAK - Bağdat Paktı Konferansı açıldı.
28 OCAK - Kıbrıs'ta elim olaylar. İngiliz Askeri Türklere karşı ilk defa silah kullandı.
31 OCAK - ingiltere'nin Kıbrıs'taki davranışı TBMM'nde kınandı.
2 ŞUBAT - Cumhurbaşkanı Bayar, Türk Deniz Kuvvetleri'nin Gemlik Muhribiyle Libya'ya resmi ziyaret yaptı.
9 ŞUBAT - Türkiye-Libya İşbirliği ve Kültür Antlaşması imzalandı.
27 ŞUBAT - İstiklal Marşı'ımı bestecisi Osman Zeki Üngör (Doğ: 1880) öldü.
l MART - Deniz Yolları îdaresi'nin İzmit Körfezi'nde çalışan şemsi Kaptan yönetiminde 72 numaralı 'Üsküdar' vapuru, evlerine dönen öğrencilerle dolu olduğu halde birden meydana gelen bir kasırga sonu devrilerek battı. Öğrenciler boğuldu. Bütün yurt sonsuz bir yasa büründü.
l NİSAN - İçişlermde 22 ilçenin kurulması (Mağara, Gölbaşı, Çay, Sultandağı. Hamur, Kumluca, Sultanhisar, Kıbrısçık, Ağlasun, Yapraklı, Bayat, Çamak, Hani, San, Cakaya, Yavuzeli, Dereli, Bornova, Hanak, Pehlivanköy, Çerkezköy, Ulubey) kanunlaştı.
9 NİSAN - CHP organı olan Ulus Gazetesi l ay süre ile kapatıldı.
9 NİSAN - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi profesörlerinden H. Naili Kübalı görevine iade edildi. Demeci üzerine l ay süre ile derse girmesi Üniversite Senatosu tarafından yasaklandı. 17 NİSAN - Türkiye-Tunus Ticaret Antlaşması imzalandı.
19 NİSAN - Başbakan Menderes; Kore, Japonya ve Formoza'yı ziyaret etmek üzere Uzak Doğu'ya hareket etti.
l MAYIS - Başbakan Menderes, resmî ziyaret amacıyla Hindistan'a gitti.
7 MAYIS - Bayar, Batı Almanya'y a resmî ziyaret yaptı.
9 MAYIS - İmar ve İskan Bakanlığı Kanunu kabul edildi.
14 MAYIS - Elazığ ve dolaylarında deprem.
14 MAYIS - Öğretmenler Bankası kuruluş kanunu kabul edildi.
 22 MAYIS - Ankara Şeker Fabrikasi'nın temeli atıldı.
 24 MAYIS - Çankırı'da sel ve büyük tahribat. 18 vatandaş boğuldu.
26 MAYIS - Tutuklu bulunan 9 subayın mahkemesi başladı.
 28 MAYIS - Basın suçlulannın affı, DP'lilerin oylarıyla Meclis'te reddedildi.
31 MAYIS - 34 bin tonluk Haydarpaşa Silosu hizmete girdi.
31 MAYIS - Haydarpaşa Limam'nm l. kısmı hizmete girdi.
2 HAZİRAN - İnönü'nün; İstanbul CHP Merkezi'nde yaptığı basın top¬lantısındaki demecine yayın yasağı konuldu.
7 HAZİRAN - İstanbul'da Beyazıt-Hürriyet Meydam'nda Büyük Kibns
mitingi yapıldı.
9 HAZİRAN - Sivil Savunma Kanunu kabul edildi. 12 HAZİRAN - Ankara'da Büyük Kibns mitingi yapıldı.
14 HAZİRAN - Türk Hükümeti İngiltere'nin Kıbrıs planım kabul etmedi.
21 HAZİRAN - Eskişehir, Bursa ve Maraş'ta Kibns mitingleri yapıldı. 23 HAZİRAN - Banka Kredilerinin Tanzimi Komitesi Kanunu kabul
edüdi.
25 HAZİRAN - Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kanunu kabul edildi.
 14 TEMMUZ - İran Şahı Rıza Pehlevi ve Pakistan Cumhurbaşkanı İskender Mirza, Bağdat Paktı dolayısıyla Ankara'ya geldiler.
14 TEMMUZ - Irak ihtilali Kral Faysal, Prens Abdüllillah ve Başbakan Nuri Sait öldürüldü.
15 TEMMUZ - Amerika, Lübnan'a silahlı kuvvetler çıkardı.
17 TEMMUZ - İngiltere; Ürdün'e asker indirdi.
20 TEMMUZ - Irak'taki olaylar dolayısıyla kısmî seferberlik hazırlıkla-na başlandı,
20 TEMMUZ - Muhalefet Lideri İnönü, halkı millî birliğe davet etti... Türk Milleti, güç olaylar karşısında, fedakarlıkta birbirleriyle yanş ederek beraber hareket etmesini bilen bir millettir,' dedi.
23 TEMMUZ - Karabük Demir Çelik Fabrikalan'nda ikinci çelik ocağı. hizmete girdi.
25 TEMMUZ - TBMM; 147 mizah CHP takriri üzerine toplanbya çağni-" di.
9 AĞUSTOS - İngiliz Başbakanı McMillan Türkiye'ye geldi.
15 AĞUSTOS - Gerze yangınında zarar görenlere yapımı biten 166 konut ve iş yeri dağıtıldı.
18 AĞUSTOS - Türkiye Fikir Ajansı kuruldu.
21 AĞUSTOS - Ankara'da Atatürk Bulvan üzerinde yapımı biten demiryolu köprüsü hizmete açıldı.
24 AĞUSTOS - Bursa yangıncıda tarihi Kapalıçarşı dahil 2000'ev ve dükkan yandı.
30 AĞUSTOS - Mersin Limanı Ticaret Rıhtımı hizmete girdi.
3 EYLÜL - İstanbul Gazeteciler Cemiyeti'nin Mecidiyeköy, Esentepe'deyaptırdığı 147 ev sahiplerine dağıtıldı.
4 EYLÜL - istanbul'da Zeynep Kamil Hastanesi'ne yeni pavyon eklenerek, hastanenin yatak sayışı bir misli artırıldı.
6 EYLÜL - Balıkesir Hal Binası ve Soğuk Hava Deposu hizmete açıldı.
7 EYLÜL - Soma Termik Santralı hizmete açıldı.
8 EYLÜL - Bursa Çarşısi'nın temeli atıldı.
12 EYLÜL - Cumhurbaşkanı Bayar, ziyareti iade etmek üzere Afganis-
tan'a gitti. 21 EYLÜL - Manisa Tekstil Fabrikası hizmete açıldı.
21 EYLÜL - Denizli Tekstil Fabrikası hizmete girdi.
22 EYLÜL - İzmir Hava Harp Okulu binası hizmete girdi
 22 EYLÜL - İzmir, Alsancak Limanı hizmete girdi. '
22 EYLÜL - İzmir'de 20.000 tonluk silo hizmete girdi.
23 EYLÜL - Aydın Tekstil Fabrikası hizmete girdi.
25 EYLÜL - Kemer Barajı ve Hidro-elektrik Santralı hizmete girdi.
26 EYLÜL - Kıbrıs buhranı devam ediyor. İngiliz muhalif işçi partisi, yeni Kıbrıs planının durdurulmasını istedi. Uygulanmaya başlandı.
l EKİM - İngiltere'nin hazırladığı ve Türkiye'nin kabul etmiş olduğu,
yeni Kıbrıs planı uygulanmaya başlandı.
1 EKİM - Diyanet İşleri Başkanı Eyüp Sabri Hayırlıoğlu'nun, Bati Trakya'da yayınlanan "Sebat" gazetesine gönderdiği cevap: '... Kur'an Türk Harfleriyle yazılması doğru değildir' ve tepkileri...
2 EKİM - İstanbul'da Türk Eczacıbaşı Seramik ve Porselen Sergisi açıldı.
 5 EKİM - İstanbul'da Türk Milli Sanayi Sergisi açıldı.
13 EKİM - Menderes; Manisa konuşmasında 'Vatan Cephesi' kurulma-sından söz etti.
17 EKİM - Züe'de olaylar.
18 EKİM - Türkiye-İran Pipe Line Antlaşması imzalandı.
l KASIM - Yahya Kemal Beyatlı (doğ: 2.11.1884) öldü.
3 KASIM - Ulus Gazetesi l ay süre ile kapatıldı.
7 KASIM - Yazar Aka Gündüz (Enis Avni, doğ: 1885) öldü.
17 KASIM - Erzurum Atatürk Üniversitesi, Cumhurbaşkanı Bayar'ın konuşmasıyla açıldı.
25 KASIM - 9 subaydan (9 Subay Olayı) 8'i beraat etti.
27 KASIM - Pınarhisar Çimento Fabrikası açıldı.
27 KASIM - Türkiye-Almanya Kredi Antlaşması imzalandı: 210 milyon kredi.
28 KASIM - Türkiye-Belçika Malî Yardım Antlaşması imzalandı.
28 KASIM - Türkiye-Fransa Malî Yardım Antlaşması imzalandı.
28 KASIM - İstanbul'da Çemberlitaş semtinde 'Darürşafaka Sitesi' inşaatı bitirildi.
29 KASIM - Türkiye-İtalya Kredi Antlaşması imzalandı. 2,5 milyar liret kredi.
29 KASIM - Türkiye-Hollanda Kredi Antlaşması imzalandı. 5.7 milyon florin kredi.
10 ARALIK - Türkiye-Norveç Kredi Antlaşması imzalandı,j
10 ARALIK - Aünması gerektiren tedbirleri tespit etmek üzere DP Meclis Grubu tarafmdan görevlendirilen 15 kişilik komisyon görevine başladı,
17 ARALIK - Türkiye-Danimarka Kredi Antlaşması imzalandı.
18 ARALIK - Türkiye-Portekiz Kredi Antlaşması imzalandı.
22 ARALIK - Türkiye-İsviçre Kredi Antlaşması imzalandı.
28 ARALIK - Ankara'da Varlık Mahallesinde İşçi Sigortası, tarafmdan yapılan 132 apartman sahiplerine dağıtıldı,
31 ARALIK - Denürköprü Barajı ve Hidroelektrik Santralı hizmete acildi.
1959
6 OCAK - İstanbul'da Tan Matbaası infilakı. 16 vatandaşımız öldü. 141'i yaralandı.
10 OCAK - Atatürk dönemi İçişleri Bakanlanndan şükrü Kaya öldü.
12 OCAK - İnönü, CHP Büyük Kurultayım açtı
19 OCAK - Türkiye Öğretmenler Bankası T.A.ş. kuruldu.
29 OCAK - Türkiye-İran Kültür Antlaşması imzalandı.
29 OCAK - Türkiye-Avusturya Kredi Antlaşması imzalandı.
 5 ŞUBAT - Türk-Yunan Kıbrıs görüşmeleri Zürih'te başladı.
10 ŞUBAT - İnönü'nün, CHP Grubunda; 'Milletvekillerine zam teklifinin reddedilmesini isteyen' önergesi oy birliğiyle kabul edildi.
11 ŞUBAT - Zürih Antlaşması imzalandı. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla ilgili madde ve belgeler, Türkiye ile Yunanistan arasında tes¬pit olundu.
16 ŞUBAT - Milletvekillerine zam; 144 CHP'li ve DPlinin aleyhte oy kullanmasma karşı, 249 oyla kabul edildi.
17 ŞUBAT - Başbakan Menderes'i Londra'ya götüren ŞEV uçağı, Gatwick Kasabası yakınlanna düştü. 14 kişi öldü. A. Menderes kurtulanlar arasındaydı. Olay memleketimizde istisnasız herkesi son derece duygulandırmıştı. iktidarla-muhalefet arasındaki husumet duyguları bir anda unutuluverdi. Bu kaza bir bahar havasının müjdecisiydi ama... devam ettirilemedi.
19 ŞUBAT - Kıbrıs konusunda Londra Antlaşması imzalandı. Türkiye-İngiltere-Yunanistan-Kibns Türk ve Rum cemaat Temsilcileri Lond¬ra Antlaşmasi'm imzalamak suretiyle Zürih Antlaşmasi'na katıldılar.
4 MART - TBMM, Kıbrıs Antlaşmasi'nı; muhalefetin 138 red oyuna karşı, 347 oy ile kabul etti.
5 MART - Türk-Amerikan işbirliği (No. 7480) Antlaşması imzalandı.
25 MART - Ankara Siteler'de Türk basm teknisyenleri için 240 konutluk blok inşaatın temeli atıldı.
27 MART - Türk-Amerikan İstimlak Antlaşması imzalandı. 315 milletvekilinden 212 lehte, 103 aleyhte oy kullandı.
l NİSAN - İçişlerinde 17 ilçenin kurulması (Yumurtalık, İhsaniye, Dazkırı, Havran, Ovacık, Orta, Ortaköy (Çorum), Kale, Susuz, Kofçaz, Kaynarca, Sarayönü, Saruhanh, Aybash, Kalkandere, Arsin, Yomra) kanunlaştı.
15 NİSAN - Başbakan Menderes, İspanya'yı ziyaret etti.
24 NİSAN - Endonezya Devlet Başkanı Sukamo Türkiye'yi ziyaret etti.
24 NİSAN - İnönü'nün 28 Aralık 1958 tarihinde Ankara'da yapılan ü kongresindeki konuşması dolayısıyla 'dokunulmazlığı'nın kaldınl-ması istenildi.
29 NİSAN - Futbol müsabakalannda müşterek bahis kanunu iptal edildi.
1 MAYIS - Uşak'ta Muhalefet Lideri İnönü'nün basma taş atıldı. Gezi planım değ4tirmedi.
2 MAYIS - İzmir olaylannın yayınlanması yasaklandı.
4 MAYIS - İstanbul'da cereyan eden olayların yayınlanması yasaklandı.
4 MAYIS - İnönü, İzmir'de basm toplantısı yaph:'... 'Seyahatunin niha-yetini çok huzurlu idrak ettim. Basının memleket meselelerine gösterdiği çok feyizli ilginin minnettarıyım.'
4 MAYIS - Eğridir yangınında 215 ev yandı.
7 MAYIS - Yunanistan Başbakanı Karamanlis, memleketimizi resmen ziyaret etti.
15 MAYIS - Başkan Eisenhower; Türk-Amerikan Dostluk Sergisi'nin açılması dolayısıyla bir mesaj gönderdi.
21 MAYIS - Dünya Sağlık Teşkilatı Türkiye Temsilciliği kuruldu.
26 MAYIS - Türkiye-Amerika Atom Enerjisi İşbirliği Antlaşması imzalandı.
8 HAZİRAN - Cumhurbaşkanı Bayar, resmî ziyarette bulunmak üzere îtalya'ya gitti.
15 HAZİRAN - İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi Kanunu yürürlüğe girdi.
22 HAZİRAN - Sosyal Hizmetler ve Enstitüsü Kanunu yürürlüğe girdi.
23 HAZİRAN - Bestekar Yüksek Mühendis Fehmi Tokay vefat etti.
26 HAZİRAN - Eskişehir Beton Traves Fabrikasi'nın temeli atıldı.
20 TEMMUZ - TBMM'nde çetin tartışmalardan sonra ara seçimin ertelenmesi kabul edildi.
29 TEMMUZ - İstanbul'da 3, Nazilli'de l gazeteci hapse mahkum edildi.
2 AĞUSTOS - Diyarbakır'da Sinan l, petrol kuyusu 41etmeye açıldı.
5 AĞUSTOS - Winston Churchili, özel bir yatla İstanbul'a geldi.
20 AĞUSTOS - Türkiye-Birleşik Amerika Kredi Antlaşması imzalandı.
21 AĞUSTOS - İstanbul'da yeniden düzenlenen 'Askerî Müze' halka açıldı.
10 EYLÜL - Turistik Ankara Oteli'nin temeli atıldı.
12 EYLÜL - Bakırköy Çocuk Sitesi'nin temeli atıldı.
14 EYLÜL - Türkiye-Endonezya Ticaret Antlaşması imzalandı.
27 EYLÜL - CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek istifa etti.
7 EKİM - Başbakan Menderes, CENTO toplantısmda bulunmak üzere Amerika'ya gitti.
9 EKİM - Türkiye-İngütere Sosyal Sigorta Antlaşması imzalandı.
7 KASIM - Türkiye-Afganistan Kültür Antlaşması imzalandı.
7 KASIM - Temyiz yolu açık olmak üzere, milletvekili Osman Bölükbaşı, 10 ay hapse mahkum oldu.
18 KASIM - Yüksek İslam Enstitüsü, İstanbul'da geçici olarak İmam Hatip Okulu'nda öğretime başladı.
18 KASIM - Pakistan Devlet Başkanı Eyüp Han Ankara'ya geldi.
30 KASIM - Akis Dergisi başyazarı. İnönü'nün damadı. Metin Toker, Nihat Erim'in manevi şahsiyetim tahkirden bir yıllık mahkumiyetim bitirerek, cezaevinden çıktı.
6 ARALIK - Amerika Cumhurbaşkanı Eisenhower resmî ziyarette bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.
16 ARALIK - Vatan Gazetesi bir ay süre ile kapatıldı.
17 ARALIK - CHP Genel Başkanı ismet İnönü'nün taşlanması ile sonuç¬lanan Uşak olaylanna adları kansan 12 sanığın duruşmasına Uşak Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı.
30 ARALIK - CHP Grubu; 'bedelsiz ithal yolu ile otomobü getirilmemesini' CHP, milletvekillerine tavsiye etti.
1960
l OCAK - Nurcular, çalışma alanlarım genişlettiler. Said-i Nursi İstanbul'a geldi.
4  OCAK- Amerikan Ajansı'nın yıllık raporunda Türk basını için, "Doğrudan doğruya sansür mevcut olmamakla beraber, sıkı kanunlar basın üzerinde kontrole yol açmaktadır" dendi.
6 OCAK - Mersin Petrol Tasfiyehanesi'nin temeli atıldı.
8 OCAK - Hirfanlı Barajı hizmete girdi.
8 OCAK - Kesikköprü Baraji'nın temeli atıldı.
16 OCAK - İstanbul Sigorta Hastanesi açıldı.
3 ŞUBAT - Kırşehir Trafo Merkezi'nin temeli atıldı.
25 ŞUBAT - CHP'den Cemil Sait Barlas, 10 ay hapse mahkum oldu.
26 ŞUBAT - Hükümet; İnönü'nün diğer birkaç milletvekili ile birlikte dokunulmazlığının kaldınîmasını istedi.
29 ŞUBAT - Bütçe, 158 ret, 396 muvafık oyla kabul edildi.
7 MART - Gazeteci Ahmet Emin Yalman; 15 ay 16 günlük mahkumiyetim çekmek üzere cezaevine girdi.
10 MART - İstanbul'da .köprünün Kadıköy îskelesi yüzer halde yapdarak rıhtıma bağlandı.
18 MART - Türkiye-İsrail Ticaret Antlaşması imzalandı.
19 MART - Kırıkkale Devlet Hastanesi'nin temeli atıldı.
25 MART - Yeşilhisar olayları başladı. 3 Nisan 1960'da İnönü'nün ilçeyi ziyareti sırasında bu olaylar daha da arttı.
1 NİSAN - İçişlerinde 17 ilçenin kurulması (Samsat, Elmadağı, Sulakyurt, Delice, Eldiven, Eynesil, Atabey, Aralık, Sanoğlan, Domaniç, Turboğlu, Silopi, Derinkuyu, Kumru, Korgan, Çamhhemşin, Erfelek) kanunlaştı.
2 NİSAN - İnönü'nün Kayseri gezişi olaylarla başladı.
5 NİSAN - CHP Meclis Grubu, bildiri yayınladı ve son olaylar üzerinde durarak, yurdun selameti bakımından seçimlerin bir an önce yapıl-masını istedi.
7 NİSAN - Başbakan Menderes Parti grubunda konuştu: 'Memleket bugün kabili idare olmaktan çıkmıştır. İşler çoktan laçka olmuştur. Adliye işlemez hale gelmiş, idare acze düşmüştür.'
14 NİSAN - Ürdün Kralı Hüseyin Türkiye'yi ziyaret etti.
15 NİSAN - Gazeteci Ahmet Emin Yalman, sağlık durumundan ötürü tahliye edildi.
18 NİSAN - Bursa Milletvekili Mazlum Kayalar ve Denizli Milletvekili Baha Akşit'in 'CHP'nin yıkıcı, gayri meşru ve kanun dışı faaliyetleri-nin memleket sathında cereyan tarzı ve bunların mahiyetlerinin nelerden ibaret olduğunu tahrik, tespit ve memleketin her tarahnda yaygın bir halde görülen kanun dışı siyasî faaliyetlerin muhtelif se-beplerine intikal etmek, matbuat meseleleriyle adlî ve idarî mevzu¬atın ne suretle tatbik edilmekte olduğunu tetkik eylemek üzere Meclis tahkikatı açılmasını isteyen önergelerinin kabulü.
Sert tartışmalar sürdürüldü. Muhalefet Lideri İnönü:'... Biz demokratik rejimi kurduk. Bu demokratik rejimi istikametinden ayınp baskı rejimi haline getirmek tehlikeli bir şeydir. Bu yolda devam ederseniz, ben de sizi kurtaramam...' dedi.
(Tahkikat Komisyonu Başkanlığı'na seçilen Ahmet Hamdi Sancar'ın adına izafetle bu komisyon 'Sancar Komisyonu' olarak adlandırıla¬caktır.)
19 NİSAN - Türkiye-Batı Almanya Malî Yardım Antlaşmağı imzalandı.
20 NİSAN - Meclis'te tartışmak geçen görüşmeden sonra CHP milletvekilleri toplantı salonunu topluca terk ettiler.
23 NİSAN - Balıkesir İşçi Sitesi temeli atıldı.
25 NİSAN - İzmir Kan Merkezi açıldı.
25 NİSAN - TBMM adına tahkikatları yapacak olan komisyonların vazife ve selahiyetleri ile ilgili olarak Çorum Milletvekili Hüseyin Ortak-çıoğlu (DP) ve üç arkadaşı tarafından hazırlanan bir kanun teklifi Meclis'e verildi.
27 NİSAN - Tahkikat Encümeni selahiyet kanunu, uzun ve çetin tartışmalardan sonra kabul edildi. (Kanun No. 7468). 12 CHP milletvekili 3-6 celse çıkarma cezası aldı. Muhalefet Lideri İnönü, 12 inikat ceza-sına çarptınîdı. Meclis görüşmelerinin yayınlanması yasaklandı. ;
27 NİSAN - Pakistan Cumhurbaşkanı Eyüp Han Türkiye'yi resmen ziyaret etti;
27 NİSAN - Mersin Limanı hizmete açıldı.
28 NİSAN - İstanbul ve Ankara'da meydana gelen olaylar üzerine her iki şehirde de sıkıyönetim ilan edildi,j
28 NİSAN - İstanbul Üniversitesi'nde, İktidar Partisi aleyhinde gösteri-j ler başladı.
29 NİSAN - Ankara-İstanbul Üniversiteleri bir ay süre ile kapatıldı. *
1 MAYIS - İstanbul'da l gün gündüz sokağa çıkma yasağı kondu.
2 MAYIS - NATO Bakanlar Konseyi İstanbul'da toplandı ve bir takım gösteri olayları yapıldı.
3 MAYIS - İnönü; Başbakan Menderes'in son radyo konuşmasma cevap vererek yapılan isnatları reddetti. Meclis ve basında fikirlerim açıklamak imkanından yoksun olduğu için, cevabinin radyoda yayınlanmasını istedi.
3 MAYIS- Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cemal Gürsel, yazdı olarak hükümeti uyarmak istedi. (Mektup ihtilalden sonra açıklanmıştır.) Aziz Vekilim:
Dün geceki konuşmalarımızın ışığı altında, zatı alinizi memleketin huzur ve istikrarı için alınması lazım gelen tedbir ve kararlar hakkında¬ki görüşlerimi arzetmeyi millî ve vatanî bir vazife bilirim.
Sayın Başbakanın açıklamalarım dinledim ve okudum. Bunlarda, be¬nim düşüncelerimin kabulüne müsait bir zemin henüz mevcut olmadı¬ğı aşikar olarak belli ise de, gene de düşüncelerimin sizlere iblağının za-ruretine inanıyorum. Muhterem Vekilim:
Şu hakikati kabul etmek lazımdır ki. Kayseri hadiseleriyle başlayıp son karar ve feci olaylara kadar devam eden vak'alar vatandaş ruhun-da derin teessür ve Hükümete karşı telafisi güç hoşnutsuzluklar yaratmıştır. Hele, Ordunun, talebelere karşı akılsızca kullanılması, işin vaha-metini artırmış. Ordu mensuplarında huzursuzluk ve güvensizlik hisleri belirmiş, korkulan şey olmuş. Ordu politikaya karıştırılmıştır. Sayın Vekilim:
Bu ahval küçümsenecek, cebir ve şiddetle geçiştirilecek şeylerden değildir. Memleket, Hükümet ve partinizin düştüğü bu müşkül vaziye¬ti kurtarmak için sük-frunetli, fakit ciddî ve cezri tedbirler almak lazım¬dır. Bu tedbirler şunlar olmalıdır:
1) Cumhurbaşkanı istifa etmelidir. Çünkü bütün fenalıkların bu zat¬tan geldiği hakkında memlekette umumî bir kanaat vardır.
2) Kabinede iyi kabul edilmeyen ve suihalleri bütün memlekette ya¬yılmış bulunan zevat çıkartılmalı, yeni Kabine mutlak dürüst, makul, zorcu değil, adalet ve şefkat hissi taşıyan zevattan kurulmalıdır.
3) İstanbul, Ankara valileri, emniyet müdürleri süratle değiştirilmelidir.
4) Ankara Örfi İdare Kumandanı derhal değiştirilmelidir.
5) Son çıkarılan ve tahkikat komisyonları ihdas eden kanun kaldırılmalıdır.
 Mevkuf gazeteciler af kanunu ile kısa zamanda tahliye edilmeli
7) Son hadiselerde tevkif edilen talebeler serbest bırakılmalı, ili müesseseleri yeniden faaliyete geçmelidir.
8) Şimdiye kadar çıkarılan bütün antidemokratik kanunlar tedrici kaldırılmalıdır.
9) Vatandaşın hürriyet ve eşit muamele hakkına mutlak surette ayet edilmelidir.
10) Ordunun meseleleri sür'atle halledilmelidir.
11) Din istismarcılığından vaz geçilmelidir.
12) Suiistimaller oluyor mu, bilmiyorum. Fakat, olduğu hakkını umumî bir kanaat mevcuttur ve milletin hükümete itimatsızlığına s bep olmaktadır. Bu gibi kötülüklerin süratle bertaraf edilmesi lazımd
13) Müstesna zamanlar ve günler haricinde hükümet büyüklerin memleket gezilerinde sun'i büyük vatandaş toplulukları üe karşılanırı ları usulü terk edilmelidir.
Muhterem Vekilim:
Bu yazdıklarım asla bir parti ve politika mülahaza ve tesiriyle yaz mamıştır. Memleketin durumunun bu tedbirlerin alınmasın! zarurî ki dığına inandığım için arz edilmiştir,
Sizlerin vatanperverlik ve vicdanlannıza hitap ediyorum. İyi düşi nünüz. İyi yapınız. Memlekette çok şeyler yaptığınız muhakkaktır. F kat, bu asla kafi değildir. Bu yapılan işleri müstemleke idarecileri de y, par, yapıyor ve yapmıştır. Asıl mühim olan toplumun ruhunda yasan zevk ve azminin geliştirilmesi hak ve hürriyet aşkının kökleştirilmesi ı vatandaş idrakinin yüksek ve necip hislerle donatılmasıdır. Olaylar l yolda olmadığınızı göstermektedir. Talebelerin hürriyet duygusu i yaptıkları masumane tezahürata karşı kıtalar sevk edilmesi ve onlar desteği ile emniyet kuvvetlerinin ilim yuvalannın içine kadar girerek t lebeleri, profesörleri ile beraber coplarla ve kurşunlarla tedip etme dünyada görülmemiş feci bir şeydir. Bu hengamede kız talebelerin yi rekler parçalayan çığlıklannın analar, babalar ve halk ruhunda onulma yaralar açacağım ve açtığım anlamak memleketin huzuru bakımında büyük bir hata ve hazin bir gaflet olduğuna kaniim.
Bizim gençlerimizde hak, adalet ve hürriyet duygularının gelişim sinden ve kemalinden memnun olmamız lazım gelmez mi?... Istikba hissiz, duygusuz, müstemleke ruhlu, yalnız maddeci bedbaht msanlaı mı bırakmak istiyoruz?... 3
Sayın Vekilim:
Maruzatım muhakkak ki çok mühim ve hatta çok cüretkaranedir. Fa¬kat memleket için. Milletin selameti için, hükümet ve hatta partinizin kurtaniması için dikkate aunması, lazımdır ve hatta çok lazımdır. Saygılarunla.
KKK Orgeneral Cemal Gürsel
4 MAYIS- Turizm Bankası Kanunu kabul edildi.
5 MAYIS- Ankara'da Kızılay'da "555 K" diye adlandırılan nümay41er oldu. Olay yerinde; Cumhurreisi, Meclis Başkanı, Başbakan da bu¬lundu.
6 MAYIS- Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kanunu kabul edildi. 6 MAYIS- Kara K.K. Org. Cemal Gürsel görevinden izinli olarak ayrıldı. Gürsel'in en küçük birliklere kadar ulaştırılan telsiz mesajı:
'Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan izinli olarak ayrılıyorum. Bütün arkadaşlanma veda ederim.
Sizlere son sözlerim şu olacaktır: Her şeye rağmen ordunun ve taşı¬dığımız üniformanın şerefin! daima yüksek tütünüz. Bu sıralarda mem¬lekette esen hırslı politika havasının zararlı tesirlerinden kendinizi ko-rumasını biliniz. Ne pahasına olursa olsun, politikadan katiyen uzak ka¬lınız. Bu sözlerim, şerefli ordunun, kudreti ve memleketin kaderi için hayati ehemmiyeti haizdir. Bütün gayretiniz! memleket müdafaası için lazım olan kudretiniz! artırmağa ve onu en yüksek dereceye çıkarmağa hasrediniz. Sizlere inanıyor, son erden büyük kumandana kadar cümle-nizi derin saygı ve sevgi hissi ile selamlıyorum.'
KKK Orgeneral Cemal Gürsel
12 MAYIS- Türkiye-Hollanda Kültür Antlaşmağı imzalandı.
13 MAYIS- Kütahya'da 1000 hatlık otomatik telefonu hizmete açıldı. 13 MAYIS- Türkiye-Finlandiya Ticaret Antlaşması imzalandı.
16 MAYIS- İzmir Trafo Merkezi açıldı.
17 MAYIS- Türkiye-Amerika yardım antlaşması imzalandı.
18 MAYIS- Demirköprü Baraj ve Hidro-elektrik Santralı hizmete açıldı.
20 MAYIS- Hindistan Başbakanı Nehru Türkiye'yi ziyarete geldi.
21 MAYIS- Harp Okulu öğrencileri Ankara'da, iktidar Partisi aleyhinde
sessiz bir yürüyüş yaptılar. 25 MAYIS- TBMM'nin XI. döneminin son birleşimi. Başkan Vekili: Agah
Erozan, Ali Latif oğlu (İsparta), şükrü Esen (Kastamonu)'in önergele¬ri üzerine Meclis'in 20 Haziran 1960 tarihine kadar tatili kabul edil¬di. Son birleşimdeki konuşmaların yayınlanması yasaklandı. 27 MAYIS- 27 Mayıs ihtilali. Türk Silahlı Kuvvetleri idareyi eline aldı
Sonradan '27 Mayıs İhtilali' olarak adlandırılacaktır. 27 Mayıs 1960 sabahı rady darının düğmesini çeviren vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sesiyle karşılaştılar. "Sevgili Vatandaşlar;
Bugün demokrasimizin içine düştüğü buhran ve son müessif hadise¬ler dolayısıyla kardeş kavgasına meydan vermemek maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetleri, memleketin idaresini ele almıştır. Bu harekata Silahlı Kuvvetlerimizin, partileri içine düştükleri uzlaşmaz durumdan kurtar¬mak ve partiler üstü tarafsız bir idarenin nezaret ve hekimliği altında en kısa zamanda adil ve serbest seçimler yaptırarak idareyi hangi tarafa mensup olursa olsun, seçimi kazananlara devir ve teslim etmek üzere girişmiş bulunmaktadır.
Girişilmiş olan bu teşebbüs, hiçbir şahsa veya zümreye karşı değil¬dir. îdaremiz, hiç kimse hakkında şahsiyata müteallik tecavüzkar bir fi-ile müsaade etmeyeceği gibi edilmesine de asla müsamaha etmeyecek¬tir.
Kim olursa olsun ve hangi partiye mensup ulunursa bulunsun, ha vatandaş; kanunlar ve hukuk prensipleri esaslanna göre muamele göre¬cektir. Bütün vatandaşların, partilerin üstünde aynı milletin, aynı soy¬dan gelmiş evlatları olduklarım hatırlayarak ve kin gütmeden birbirle¬rine karşı hürmetle ve anlayışla muamele etmeleri ıstıraplanimzm din-» mesi ve milli varlığımızın selameti için zaruri görülmektedir.
Kabineye mensup şahsiyetlerin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sığınma¬larım rica ederiz, şahsî emniyetleri kanunun teminatı altındadır.
Müttefiklerimize, komşulanmıza ve bütün dünyaya hitap ediyoruz." Gayemiz, Birleşmiş Milletler Anayasasi'na ve insan hakları prensipleri-ne tamamiyle riayettir. Büyük Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' prensibi bayrağımızdır. "
Bütün ittifaklanmıza ve taahhütlerimize sadıkız. NATO ve CEN-T0'ya inanıyoruz ve bağlıyız. Düşüncemiz 'Yurtta sulh, cihanda sulh-, tur.'
Meclis feshedildi. Yeni anayasa ve demokratik müesseselerin kımıl-maşı hazırhğına başlanıldı. Millî Birlik Komitesi Başkanı Org. Cemal Gürsel, millete seslendi:
"Aziz Türk Milleti;
Bir aydan beri memlekette cereyan eden ve milleti sür'atle korkunç buhranlara sürükleyen hadiseleri biliyorsunuz. Bu gidişin memleketi kanlı bir kardeş kavgasma da götürmekte olduğunu her akü basında va¬tandaşın takdir ettiğine kaniyim. Dünya ahvali her gün biraz daha kö-tüye doğru giderken, hususî politika ihtirası yüzünden vatanımızın maddeten ve manen perişanlığa sürüklenmesi vicdan sahibi bütün va¬tandaşları dilhun etmektedir. Bu hal nereye kadar gidecek?... Bu feci akibete hissiz ve alakasız, seyirci mi kalmak lazım?... İşte vatandaşlarım, bu ahvali ıstırap içinde aylardan beri düşündüm ve bu zevata çıkar yol¬ları gösterdim. Fakat onlar kapıldıkları politika ihtirasının, şuurlanna verdiği bozukluk dolayısıyla dinlemediler ve 4i zorla yürütmek sevda-sına düştüler.
Çıkarılan kanunlar, takip edilen hareketler Türk Milleti'ni zincire vurmak kasımda olduklarım gösteriyordu.
Bu asırda böyle bir idarenin, böyle bir hareketin olabileceğim zannet¬mek Türk Milleti'ni hissiz bir sürü olarak kabul etmek demektir.
Hayır vatandaşlar, Türk Milleti hissiz bir sürü değil, belki bir çoğu okuma yazma bilmez, fakat atavik bir intikalle daha çok okumuş yaz¬mış milletlerden daha çok fikri selime, aklı selime, vicdan ve vakara sa¬hiptir. İşte bu düşünceler ve mülahazalarla bu feci gidişe son vermeye karar verdim ve devletin idaresine el koydum.
Derhal bütün vatandaşlara şunu ifade etmek isterim ki, asla bir dik¬tatör olmak hevesinde değilim. Bütün emelim bu memlekette temiz, dü¬rüst bir demokratik nizam kurmak ve devletin idaresin! milletin irade-sine terk etmektir. Bana inanınız ve güveniniz. Bütün milletin benimle beraber olduğuna inanıyorum. Bazı menfaatperestler, midesini ve vicdanım paraya bağlamış olanlar bu hareketimize karşı teşebbüslerde bu-lunmaya yeltenebilirler. Fakat onlara asla müsamaha edilmeyeceğim vatandaşlarıma temin ederim. Kötü ruhlu olanlardan bile memleketin bu nazik anında, az olsun vicdanlarım harekete geçirerek çalışmalanmı-za yardım etmeseler bile, engel olmamalarım isteriz. Tekrar bana güvenmenizi, inanmanızı isterim ve sizleri sonsuz muhabbet ve saygıyla selamlıyorum.
Millî Birlik Komitesi Başkanı
Org. Cemal Gürsel
28 MAYIS- 1960 CelM Bayar istifa etti.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder